Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/homeautom/www/www.endress.org.ua/cfg/connect.inc.php:17) in /sata2/home/users/homeautom/www/www.endress.org.ua/index.php on line 26

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/homeautom/www/www.endress.org.ua/cfg/connect.inc.php:17) in /sata2/home/users/homeautom/www/www.endress.org.ua/index.php on line 26
???????? ?????? - Endress+Hauser â Óêðàèíå Ïîñòàâêà è ïðîäàæà ïðîäóêöèè Endress+Hauser

    

Î íîâèíêàõ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîäóêòàõ Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîèçâîäèòåëÿ -
www.endress.com

Ãëàâíàÿ : ???????? ?????? :

[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]   ...   257   [ñëåä] [ïîêàçàòü âñå]

40E25-AD2SAAAAA4AA
 
?????????? Endress+Hauser Promass 40E25-AD2SAAAAA4AA

50H1H-UF0A1AB0AAAA
 
?????????? PROMAG 50 50H1H-UF0A1AB0AAAA, Endress+Hauser, ????????

50H22-1F0B1AA0BAAA
 
?????????? Promag 50H22-1F0B1AA0BAAA (50094546), Endress+Hauser

50H65-1F0B1AA0BAAA
 
?????????? Promag 50H65-1F0B1AA0BAAA (50094550), Endress+Hauser

50H65-2F0B1A10AEAW
 
???????????????? ?????????? Promag 50H, 50H65-2F0B1A10AEAW, DN65, ????????????? - DIN11851 (???????? ?????), ???????? ????????? - 1.4435/316L, ?????????? - 0,2%, ?????????? ??????, ??????? - 85-260VAC, ???????, ????? - 4-20mA SIL HART, Endress+Hauser

50H80-2F0B1AB0AAAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50H, 50H80-2F0B1AB0AAAA, Endress+Hauser
50H80 – ???, DN65, DN80 3"";
2 – ????????????? DIN11851, 1.4404/316L
F – ?????????? – EPDM, ??? ??????? ?????????;
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
B – ?????????? - 0.2% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
? – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ??????, ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
A – ???????, ??????? - 85-260VAC, 2-? ???????? ??????? ? ????????????? ???????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A– ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

53H50-UFOB1AB0ABAB
 
???????????????? ?????????? PROMAG 53 (Ord.-code 53H50-UFOB1AB0ABAB), Endress+Hauser

53H65-2F0B1BA0AAAD
 
???????????????? ?????????? Promag 53H, 53H65-2F0B1BA0AAAD, Endress+Hauser
53H65– DN65,
2 – ????????????? ? ???????? - ????????? ???? ?? DIN 11851, 1,4404 / 316L;
F – ???????? ?????????? – EPDM;
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
B – ?????????? – 0,2%;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
B – ?????????? – ??? ???????????????? ???? ATEX II GD+IECExZ1, 21; Ex d, Ex IIC, Ex tD A21, Z=Zone;
A –??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X
0 – ?????? (??? ?????????? ??????) -???;
A – ????????? ???? - M20;
A – ???????, ??????? - 85-260VAC / 16-62VDC, 4-? ???????? ???????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
D – ????? - 4-20 mA, HART + ??????? +2????

72F25-SE0AA1DAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F25-SE0AA1DAA4AW, Endress+Hauser
72F – ???, ??????;
25 – ??25;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
E – ????????????? ? ???????? – PN40, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
D – ??????????, ?????????? – ???????????????? ?????????? ATEX II2G+IECEx Z1 Ex ia IIC Z= Zone;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72W50-SD0AA1AAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 W, Endress+Hauser

80E40-AD2SAAAAAABA
 
???????? ?????????? Promass 80E40-AD2SAAAAAABA
80E40 – ???, DN40 1 1/2;
A – ???????? ??????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501) ??????;
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? - ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.30%, 0.02g/ccm;
A – ???????????? – ?? ??? Ex (????????????????) ????;
A – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
A – ???????, ????? – 85-260VAC; 2-???????? ??- ??????? ? ????????? ???????????, ???? ??????? ?????????;
B – ?????????????? ?????????, ??????????? ???????????: – ??? ?? ?????????, ??????????;
A – ???????? ?????? – 4…20 ??, SIL HART + ????????? ?????.

83F1F-AD2SAC4AABAA
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F1F-AD2SAC4AABAA, Endress+Hauser
83F – ???;
1F – ??150, 0…800 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????..

918 098-0140
 
???????????? ?????? Nivector FTC 968 (Order No. 918 098-0140), Endress+Hauser, ????????

918 098-0140
 
???????????? ?????? Nivector FTC 968 (Order No. 918 098-0140), Endress+Hauser, ????????

AGQ2AA0G4A
 
?????? FTL 50 AGQ2AA0G4A, E+H

CLD134-PMV538AB1
 
???????????? CLD134-PMV538AB1, Endress+Hauser

CLD134-XAA530AA1
 
???????????? Smartec S CLD134-XAA530AA1, Endress+Hauser

CUS31-W2S
 
?????? ???????? TurbiMax W CUS 31, CUS31-W2S (? ???????????? ?????????, ?????????? ??????? ????????? ?????????? ??????), Endress+Hauser

FMU41-ARG2A2
 
?????????????? ?????? ?????? Prosonic M FMU41, FMU41-ARG2A2, Endress+Hauser

FMU90-R22CA111AA2A
 
??????????????? ??? ?????????????? ???????? Prosonic S FMU90, FMU90-R22CA111AA2A, Endress+Hauser

FTL 20-0020
 
?????? ?????? ??????????. FTL 20-0020, E+H

FTL50/50H_020_GQ2
 
??????? ??????? G3/4, d= 55, 316L ??? FTL50/50H_020_GQ2, Art. 52001052, Endress+Hauser

FTL51-AGN2BB4G6A
 
?????? ?????? FTL51-AGN2BB4G6A 148mm, Endress+Hauser

FTM51-3GG2L1A12AA
 
????????????? ???????????? ???????????? ??????????? ?????? Soliphant M FTM51-3GG2L1A12AA (L=2000 mm), Endress+Hauser, ????????

PMC41-FE12M1H11M1
 
?????? ???????? PMC41-FE12M1H11M1, Endress+Hauser

PMD75-ABC7B11DCAU
 
??????????????? ????????????????? ???????? Deltabar S PMD75, PMD75-ABC7B11DCAU, Endress+Hauser
PMD75 – ??? - ? ?????????????? ?????????????? ???????????;
A – ???????????? - ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????;
B – ???????????, ??????? - 4...20 ??, HART, ???;
C – ??????, ????????? ????, ??????? ?????? - ???????? ?????? T14, ??????? ??????? (?????) ?????, 1/2 NPT, IP 66/67/NEMA 6P;
7B – ????????????? ??????, ??????????? ????????, ?? - ????????????? ?????? 10 ????, ?? 160 (1 ???/100 ??H2O/4 ????H2O/0.15 psi);
1 – ??????????, ??????? - ??????????: ??????????? ????????, ????/???;
1 – ???????? ????????? – ????. ??. AISI 316L;
D – ??????????? ? ????????, ???????? -1/4 – 18 NPT IEC 61518, ??????: 7/16 – 20 UNF, AISI 316L;
C – ???????? ?????????? - PTFE ?????????? ??????;
A – ?????????????? ????? 1 – ??? ?????;
U – ?????????????? ????? 2 – ???????????? ?????????, AISI 316L.

PMP45-RE13P1J1ABF
 
??????? ???????? PMP45-RE13P1J1ABF, Endress+Hauser, ????????

***Druckd. Verschr. G1", 27mm***71001827 ERSA-A***
 

***Schild (TAG) Kun.Projekt Sollac SC-F TAG2-0***
 

*Promass 84A01, DN1 1/24" 84A01-***
 

*Prowirl 72FRR, DN200 8" > DN150 6" 72FRR-***
 

*Prowirl 72FSR, DN250 10" >>DN150 6" 72FSR-***
 

*Prowirl 73FRR, DN200 8" > DN150 6" 73FRR-***
 

*Prowirl 73FSR, DN250 10" >>DN150 6" 73FSR-***
 

1.4404 Einbauadapter DN 25, gerade CPA465-A***
 

1.4404 Einbauadapter DN 25, schrag CPA465-A***
 

1.4435 Dichtungssatz fur TR48, G"1/4 ERSA-A***
 

1.4435 Dichtungssatz fur TR48, M12x1.5 ERSA-A***
 

1.4571-Blindverschluss DN 25 50028491***
 

1.4571-Einbauadapter DN 25 gerade 50005192***
 

1.4571-Einbauadapter DN 25, schrag CPA4-A***
 

10H15-DC0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10H15-DC0A1AA0A4AA, Endress+Hauser

10H22-1F0A1AA0B4AA
 
?????????? Promag 10H22-1F0A1AA0B4AA (50102390), Endress+Hauser

10H22-KA0A1RG2B1AA
 
???????????????? ?????????? ??? ??????? ?????????????? Promag 10H22-KA0A1RG2B1AA, Endress+Hauser

10H65-1F0A1AA0B4AA
 
?????????? Promag 10H65-1F0A1AA0B4AA (50102393), Endress+Hauser

10P5H-EC0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10P5H-EC0A1AA0A4AA, Endress+Hauser
10P5H – ??? - DN500
E – ?????????? – PTFE(??????);
C – ????????, ????????????? ? ???????? – St37-2, ?????? EN1092-1 (DIN2501 PN16);
0 – ???????? ????????? - 1.4435/316L;
A – ?????????? – 0.5%;
1 – ????? – ???;
A – ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
A – ??????, ?????? ?????????? – ??????????? IP67 NEMA4X, ?????????? ??????????
0 – ?????? -???;
A – ????????? ???? – M20;
4 – ???????, ??????? - 85-250VAC, 2-???????? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????,??????? ??????;
A – ????? – 4-20mA HART + ?????????? ?????????

10P5H-EC0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10P, 10P5H-EC0A1AA0A4AA, Endress+Hauser

10W1F-HC0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W1F-HC0A1AA0A4AA, Endress+Hauser
10W1F – ??? - DN150;
H – ?????????? – ??????;
? – ????????, ????????????? ? ???????? – St37-2, ?????? EN1092-1 (DIN2501 PN16);
0 – ???????? ????????? - 1.4435/316L;
A – ?????????? – 0.5%;
1 – ????? – ???;
A – ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
A – ??????, ?????? ?????????? – ??????????? IP67 NEMA4X, ?????????? ??????????
0 – ?????? -???;
A – ????????? ???? – M20;
0 – ???????, ??????? - 85-250VAC, 2-???????? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????, ??????? ??????;
A – ????? – 4-20mA HART + ?????????? ?????????

10W1H-HC0A1AA0A0AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W1H-HC0A1AA0A0AA, Endress+Hauser
10W1H – ??? - DN100;
H – ?????????? – ??????;
? – ????????, ????????????? ? ???????? – St37-2, ?????? EN1092-1 (DIN2501 PN16);
0 – ???????? ????????? - 1.4435/316L;
A – ?????????? – 0.5%;
1 – ????? – ???;
A – ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
A – ??????, ?????? ?????????? – ??????????? IP67 NEMA4X, ?????????? ??????????
0 – ?????? -???;
A – ????????? ???? – M20;
0 – ???????, ??????? - 85-250VAC, ??? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????, ??????? ??????;
A – ????? – 4-20mA HART + ?????????? ?????????

10W1H-HC0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W1H-HC0A1AA0A4AA, Endress+Hauser
10W1H – ??? - DN100;
H – ?????????? – ??????;
? – ????????, ????????????? ? ???????? – St37-2, ?????? EN1092-1 (DIN2501 PN16);
0 – ???????? ????????? - 1.4435/316L;
A – ?????????? – 0.5%;
1 – ????? – ???;
A – ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
A – ??????, ?????? ?????????? – ??????????? IP67 NEMA4X, ?????????? ??????????
0 – ?????? -???;
A – ????????? ???? – M20;
4 – ???????, ??????? - 85-250VAC, 2-???????? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????, ??????? ??????;
A – ????? – 4-20mA HART + ?????????? ?????????

10W2H-HD0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W2H-HD0A1AA0A4AA, Endress+Hauser
10W2F – ??? - DN200;
H – ?????????? – ??????;
D – ????????, ????????????? ? ???????? – PN10, St37-2, Flansch EN1092-1 (DIN2501);
0 – ???????? ????????? - 1.4435/316L;
A – ?????????? – 0.5%;
1 – ????? – ???;
A – ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
A – ??????, ?????? ?????????? – ??????????? IP67 NEMA4X, ?????????? ??????????
0 – ?????? -???;
A – ????????? ???? – M20;
4 – ???????, ??????? - 85-250VAC, 2-???????? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????, ??????? ??????;
A – ????? – 4-20mA HART + ?????????? ?????????

10W5H-UC0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W5H-UC0A1AA0A4AA, Endress+Hauser
10W5H – ??? - DN500;
U – ?????????? – ??????????;
C – ????????, ????????????? ? ???????? – St37-2, ?????? EN1092-1 (DIN2501 PN16);
0 – ???????? ????????? - 1.4435/316L;
A – ?????????? – 0.5%;
1 – ????? – ???;
A – ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
A – ??????, ?????? ?????????? – ??????????? IP67 NEMA4X, ?????????? ??????????
0 – ?????? -???;
A – ????????? ???? – M20;
4 – ???????, ??????? - 85-250VAC, 2-???????? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????,??????? ??????;
A – ????? – 4-20mA HART + ?????????? ?????????

10W65-HC0A1AG4A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W, (????? ?????? 15 ?.), Endress+Hauser

10W65-HC0A1AG4A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 10W, 10W65-HC0A1AG4A4AA (????? ?????? 15 ?.), Endress+Hauser

10W80-HA0A1AA0A4AA
 
?????????? Promag 10W80-HA0A1AA0A4AA, Endress+Hauser

11371-133
 
?????????? ?????? ?????? Rod Probe 11371 ??? ??????????????????? ???????????, 11371-133, Endress+Hauser

132-PMV130AB1
 
??????????? ?????????? ???????????? Smartec-S CLD 132-PMV130AB1.Endress+Hauser

50103478
 
?????? PROFIBUS PA Code: 50103478, E+H

50H26-0F0A1AB0AAAW
 
?????????? Promag 50H26-0F0A1AB0AAAW, Endress+Hauser

50H40-5F0B1AC0AEAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 50H40-5F0B1AC0AEAA, Endress+Hauser

50H40-5F0B1AC0AEAA
 
???????????????? ?????????? Promag 53 H, 50H40-5F0B1AC0AEAA, Endress+Hauser

50H50-1F0A1A10AAAA
 

50H50-5F0A1A10AEAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 50H50-5F0A1A10AEAA, Endress+Hauser
5 – ????????????? – SMS1145, 1.4404/316L
F – ?????????? – EPDM, ??? ??????? ?????????;
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
A – ?????????? - 0.5% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
? – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ??????, ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
E – ???????, ??????? - 85-260VAC, 2-? ???????? ??????? ? ????????????? ???????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

50H50-5F0B1AC0AEAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 50H50-5F0B1AC0AEAA, Endress+Hauser

50H65-2F0A1AA0AFAD
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 50H65-2F0A1AA0AFAD, Endress+Hauser
50H65 – ???, DN65, 2 1/2";
2 – ????????????? DIN11851, 1.4404/316L
F – ?????????? – EPDM, ??? ??????? ?????????;
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
A – ?????????? - 0.5% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
? – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ??????, ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
F – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 2-? ???????? ??????? ? ????????????? ???????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
D– ????? - 4-20 mA, HART + ??????? + ????????? ?????.

50H80-5F0A1AC0AEAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 50H80-5F0A1AC0AEAA, Endress+Hauser

50P15-EA0A1AA0A4AA
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P15-EA0A1AA0A4AA, Endress+Hauser

50P15-EA0A1AA0AAAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P15-EA0A1AA0AAAA, Endress+Hauser

50P1F-AC0B1A10AFAW
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P1F-AC0B1A10AFAW, Endress+Hauser
50P1F – ???, DN150 6";
A – ?????????? – PF?;
C – ????????????? – ?????? PN16, St37-2, EN1092-1 (DIN2501)
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
B – ?????????? - 0.2% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
1 – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X, (?????????? -40C);
0 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
F – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 2-? ???????? ??????? ? ????????????? ???????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
W – ????? - 4-20 mA, HART.

50P1F-EC0A1A10AFAW
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P1F-EC0A1A10AFAW, Endress+Hauser

50P1H-EC0A1AA0AEAW
 
?????????? Promag 50P1H-EC0A1AA0AEAW, Endress+Hauser

50P1H-EF0A1AA0AAAA
 
?????????? PROMAG 50P1H-EF0A1AA0AAAA, E+H

50P1H-EF0A1AA0AAAA
 
?????????? PROMAG 50P1H-EF0A1AA0AAAA (? ????????? ? ????????), ENDRESS+HAUSER - 1 ??

50P1Z-EC1A1AA0ABAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P1Z-EC1A1AA0ABAA, Endress+Hauser
50P1Z – ???, DN125
E – ?????????? – PTFE;
C – ????????????? – ?????? PN16, St37-2, EN1092-1 (DIN2501)
1 – ???????? ????????? - Alloy C-22;
A – ?????????? - 0.5% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
B – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 2-? ???????? ???????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

50P2H-EC0A1AA0A5AD
 
???????????? ?????????? PROMAG 50P2H-EC0A1AA0A5AD, Endress+Hauser

50P3H-EJ0A1AA0A7AA
 
50P3H – ???, DN300;
E – ?????????? – PTFE;
0 – ???????? ????????? - c?. ??????????? 1.4435/316L;
A – ?????????? - 0.5% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ??????, ?????????? – ?????????? ??????(?????? ? ??????????????? ? ?????? ???????????? ???????), ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;7 – ???????, ??????? - 85-250VAC, ??? ???????;
A – ?????????, ??????????? ??????????? – ???????????, ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

50P40-EA1A1AA0ABAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P40-EA1A1AA0ABAA, Endress+Hauser

50P50-EF0B1AA0AFAJ
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P50-EF0B1AA0AFAJ, Endress+Hauser;
50P50 – ???, DN50;
E – ?????????? – PTFE;
F – ????????????? – ?????? PN40, 1.4571/316L;
B – ?????????? - 0.2% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
F – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 2-? ???????? ??????? ? ????????????? ???????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
J – ????? - PROFIBUS DP.

50P50-EF0B1AA0AFAJ
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P50-EF0B1AA0AFAJ, Endress+Hauser

50P50-EF0B1AC2AFAJ
 
???????????????? ?????????? Promag 50P, 50P50-EF0B1AC2AFAJ, Endress+Hauser;
50P50 – ???, DN50;
E – ?????????? – PTFE;
F – ????????????? – ?????? PN40, 1.4571/316L;
B – ?????????? - 0.2% ?? ?????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
2 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – 10 ?.;
A – ????????? ???? - M20;
F – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 2-? ???????? ??????? ? ????????????? ???????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
J – ????? - PROFIBUS DP.

50W2H-UD0A1AA0ABAA
 
?????????? ???????????????? Promag 50W, 50W2H-UD0A1AA0ABAA, Endress+Hauser

50W50-UF0E1AK2AEAW
 

51518699
 
???????? ??????? ??? CIP, COS21/COS21D: Art:51518699, Endress+Hauser

52001052
 
??????? ??????? G3/4, d= 55, 316L ??? FTL50/50H_020_GQ2, Art. 52001052, Endress+Hauser

52002645
 
?????? ????????? ? ???????????????? ??? ???????????????? ???????? PMP_PMC ? ?????????? ???????, Art. 52002645, Endress+Hauser

52014472
 
?????????? ??????????? Art. 52014472 (5 ???? ? ?????????), Endress+Hauser

52014925
 
?????? 52014925 Electronic module Profibus-PA, ver.1.2., Endress+Hauser

52018765
 
??????? LIQUPHANT T Art:52018765 G3/4 d=50, Endress+Hauser

52019780
 
?????? 52019780, Endress+Hauser

52023572
 
????????????? ????????? ??? ??????? DELTAPILOT S DB50L, (Art.-No. 52023572), 5 ??. ????????, Endress+Hauser

52024480
 
?????? 52024480, Endress+Hauser

528297-3000
 
????? ?????????? Art. 528297-3000, Endres+Hauser

528315-0400
 
?????? ??????????? ??? 4-? ????????? ????? Art. 528315-0400, Endres+Hauser

53H08-LB0B1AA0ABAA
 
?????????? ???????????????? Promag 53H, 53H08-LB0B1AA0ABAA, Endress+Hauser

53H15-KB0B1AA0ABAB
 
???????????????? ?????????? Promag 53H, 53H15-KB0B1AA0ABAB, Endress+Hauser

53H22-KB0B1AA0ABAB
 
???????????????? ?????????? Promag 53H, 53H22-KB0B1AA0ABAB, Endress+Hauser

53H22-WF0B1AS4ABAA
 
?????????? Promag 53H22-WF0B1AS4ABAA (?????? 2000mm) (?????????? ??????), Endress+Hauser

53H26-UF0B1AC1ABAA
 
???????????????? ?????????? Promag 53H, 53H26-UF0B1AC1ABAA, Endress+Hauser

53H40-2F0B1AA0A-A-AA
 
?????????? Promag 53H40-2F0B1AA0A-A-AA, E+H

53H50-2H0B1AA0AFAA
 
???????????????? ?????????? Promag 53H, 53H50-2H0B1AA0AFAA , Endress+Hauser

53H65-WF0B1AB0CBAA
 
?????????? Promag 53H65-WF0B1AB0CBAA, Endress+Hauser

53H65-WF0B1AB0CBAA
 
?????????? Promag 53H65-WF0B1AB0CBAA, Endress+Hauser

53H80-2F0B1AA0A-A-AA
 
?????????? Promag 53H80-2F0B1AA0A-A-AA, E+H

53H80-5F0B1AC2AABA
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 53H80-5F0B1AC2AABA, Endress+Hauser

53H80-6F0B1AC2ABAA
 
???????????????? ?????????? Promag 50 H, 53H80-6F0B1AC2ABAA, Endress+Hauser

53P25-AF0E1A10A8AA
 
???????????????? ?????????? Promag 53P, 53P25-AF0E1A10ABAA, Endress+Hauser
53P25 – ???, DN25, 1";
A – ?????????? – PFA;
F – ????????????? – ?????? PN40, 1.4571/316L, EN1092-1 (DIN2501)
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
E – ?????????? – 0,2% ?? ????????? ? 3-? ???????? ???????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
1 – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
8 – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ????????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

53P25-AF0E1A10ABAA
 
???????????????? ?????????? Promag 53P, 53P25-AF0E1A10ABAA, Endress+Hauser
53P25 – ???, DN25, 1";
A – ?????????? – PFA;
F – ????????????? – ?????? PN40, 1.4571/316L, EN1092-1 (DIN2501)
0 – ???????? ????????? - ??????????? ????? 1.4435/316L;
E – ?????????? – 0,2% ?? ????????? ? 3-? ???????? ???????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
1 – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
0 – ?????? ????? (??? ?????????? ??????) – ???;
A – ????????? ???? - M20;
B – ???????, ??????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 4-? ???????? ???????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

53P2F-ED0B1AA0AAAA
 
???????????????? ?????????? 53P2F-ED0B1AA0AAAA, Endress+Hauser

53P2F-ED0B1AA0AEAA
 
???????????????? ?????????? 53P2F-ED0B1AA0AEAA, Endress+Hauser (??????? ????)

53P65-EH0B1AA0ABAH
 
???????? Promag 53P65-EH0B1AA0ABAH, Endress+Hauser

5BH12-A00A1AB041B1
 
?????????? Dosimag 5BH12-A00A1AB041B1,Endress+Hauser

71002865
 
?????? ????????? ? ???????????????? VU340 ??? ???????? PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70 (Art. No. 71002865), Endress+Hauser

71003946
 
????? ?????? ??? ???????????? Pmag 50 (Art. 71003946), Endress+Hauser

71020487
 
???????? ?????? ? ????????????? Smartec S (????????????? MV5, ?????????? ??????), Art.71020487, Endress+Hauser

71025476
 
?????? 71025476, Endress+Hauser

72F1F-9G99A1AEA4AA (450 ?)
 
?????????? Prowirl 72F1F-9G99A1AEA4AA (450 ?), Endress+Hauser

72F1F-SB0AA12AA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F1F-SB0AA12AA4AW, Endress+Hauser
72F1F-SB0AA12AA4AW
72F – ???, ??????;
1H – ??100;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
B – ????????????? ? ???????? – PN16, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
2 – ??????????, ?????????? – ???????????????? ?????????? ATEX II1/2G+IECEx Z0/1 Ex ia IIC Z= Zone;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F1F-SB0AAP1AA4AW
 
?????????? Endress+Hauser Prowirl 72F1F-SB0AAP1AA4AW

72F1F-SB0BA1DAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F 72F1F-SB0BA1DAA0AW, DN150, Exib IIB T6, Endress+Hauser

72F1F-SE0AA1AAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F1F-SE0AA1AAA4AW, Endress+Hauser
72F1F-SE0AA1AAA4AW
72F – ???, ??????;
1F – ??150;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
E – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, Flansch EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
A – ??????????, ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F1F-SE1AA1AAA4AA
 
?????????? Prowirl 72F1F-SE1AA1AAA4AA, Endress+Hauser
S - ??????????? ????? CF3M/316L, -200...+400oC
Prowirl 72F1F, DN150 6"
E - PN40, ?????? EN1092-1 B1 (DIN2501)
1 - Hoch-/Niedertemp., 316L, -200...+400oC
A - ??????, -200..+400oC
A - 3-????????
1 - ????????? ?????????
A - ??? Ex-??????
A - ??????????, ????????????, IP67 NEMA4X
A - Verschr. M20 (EEx d> Gewinde M20)
4 - 2-? ???????? ?????????; Drucktasten, HART
A - ???????????, ????????? ?????????
A - 4-20mA SIL HART + Impuls (PFM)

72F1H-SB0AA12AA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F1H-SB0AA12AA4AW, Endress+Hauser
72F1H-SB0AA12AA4AW
72F – ???, ??????;
1H – ??100;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
B – ????????????? ? ???????? – PN16, EN1092-1 B1 (DIN2501);
– ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
– ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
2 – ??????????, ?????????? – ???????????????? ?????????? ATEX II1/2G+IECEx Z0/1 Ex ia IIC Z= Zone;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F1H-SB0AA1AAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F, Endress+Hauser

72F1H-SB0AA1AAA4AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F, Endress+Hauser

72F1H-SC0AA1AAA4AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F, 72F1H-SC0AA1AAA4AW, Endress+Hauser

72F1H-SE0AA1AAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F1H-SE0AA1AAA4AW, Endress+Hauser
72F1H-SE0AA1AAA4AW
72F – ???, ??????;
1F – ??100;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
E – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, Flansch EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
A – ??????????, ?????????? – ?? ??? Ex ???? (?? ????????????????);
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F25-SE0AA1AAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F25-SE0AA1AAA4AW, Endress+Hauser
72F – ???, ??????;
25 – ??25;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
E – ????????????? ? ???????? – PN40, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
A – ??????????, ?????????? – ?? ??? Ex (????????????????) ????;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F25-SE0GA1AAA4AW
 
?????????? Prowirl 72F25-SE0GA1AAA4AW, Endress+Hauser

72F2H-SB0AA12AA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F2H-SB0AA12AA4AW, Endress+Hauser
72F2H-SB0AA12AA4AW
72F – ???, ??????;
2H – ??200;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
B – ????????????? ? ???????? – PN16, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
2 – ??????????, ?????????? – ???????????????? ?????????? ATEX II1/2G+IECEx Z0/1 Ex ia IIC Z= Zone;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F2H-SB0AA1AAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F2H-SB0AA1AAA4AW, Endress+Hauser
72F – ???, ??????;
2H – ??200;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
B – ????????????? ? ???????? – PN16, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
A – ??????????, ?????????? – ?????? ?????????? ??? ????????????;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F2H-SE0AA1AEA4AA
 
?????????? E+H 72F2H-SE0AA1AEA4AA

72F2H-SE0AA1AEA4AA
 
?????????? 72F2H-SE0AA1AEA4AA , Endress+Hauser

72F2H-SE0AA1AEA4AA
 
?????????? E+H 72F2H-SE0AA1AEA4AA , Endress+Hauser

72F40-SE0AA12AA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F40-SE0AA12AA4AW, Endress+Hauser
72F – ???, ??????;
25 – ??40;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
E – ????????????? ? ???????? – PN40, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
D – ??????????, ?????????? – ???????????????? ?????????? ATEX II2G+IECEx Z1 Ex ia IIC Z= Zone;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F40-SE0AA1AAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72 F, 72F40-SE0AA1AAA4AW, Endress+Hauser
72F – ???, ??????;
25 – ??40;
S – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ????? (CF3M/316L, -200...+400C);
E – ????????????? ? ???????? – PN40, EN1092-1 B1 (DIN2501);
0 – ???????? ??????? - ??????????? ????? 316L (-40...+260C);
A – ???????? ?????????? ??????? – ?????? (-200..+400C);
? – ?????????? – 3-? ????????;
1 – ?????, ?????????????? ???????? – ???, ??????????;
A – ??????????, ?????????? – ?? ??? Ex (????????????????) ????;
? – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 –???????, ????? – 2-? ???????? ??????? ??? ????????????????, HART;
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
W – ????? – 4…20 ??, SIL HART.

72F40-SE0AA1AAA4AW
 
Prowirl 72F40-SE0AA1AAA4AW
72F40 – ???, DN40 1 1/2;
S – ????????????? ????? – ??????????? ????? CF3M/316L,
-200..+400°?;
E – ????????????? ? ???????? – PN40, EN1092-1 B1 (DIN2501) ??????;
0 – ???????? DSC(??????????) ??????? – ???? ??. 316L, -200...+400°?;
A – ???????? ?????????? ??????? - ??????, -200..+400°?;
A – ?????????? – 3-????????;
1 – ?????????????? ??????????, ????????????? – ??????????;
A – ???????????? – ?? ??? Ex (????????????????) ????;
A – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 – ???????, ?????????? – 2-???????? ??- ???????, HART ???????, ??????? ?????;
A – ?????????????? ?????????, ??????????? ???????????: ????????? ?????????, ??????????;
W – ???????? ??????; ????????(?????????) – 4…20 ??, SIL HART

72F40-SE0AA1AAA4AW
 
???????? ?????????? Prowirl 72F40-SE0AA1AAA4AW
72F40 – ???, DN40 1 1/2;
S – ????????????? ????? – ??????????? ????? CF3M/316L,
-200..+400°?;
E – ????????????? ? ???????? – PN40, EN1092-1 B1 (DIN2501) ??????;
0 – ???????? DSC(??????????) ??????? – ???? ??. 316L, -200...+400°?;
A – ???????? ?????????? ??????? - ??????, -200..+400°?;
A – ?????????? – 3-????????;
1 – ?????????????? ??????????, ????????????? – ??????????;
A – ???????????? – ?? ??? Ex (????????????????) ????;
A – ?????????? – ????????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
4 – ???????, ?????????? – 2-???????? ??- ???????, HART ???????, ??????? ?????;
A – ?????????????? ?????????, ??????????? ???????????: ????????? ?????????, ??????????;
W – ???????? ??????; ????????(?????????) – 4…20 ??, SIL HART

72F50-SE0AA1AAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F, Endress+Hauser

72F50-SE0AA1AAA4AW
 
?????????? ???????? ????????? Prowirl, 72F50-SE0AA1AAA4AW, DN50, Endress+Hauser

72F50-SE0AA1AAA4AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F, Endress+Hauser

72F50-SE0BA1AAA0AW
 
???????? ?????????? 72F50-SE0BA1AAA0AW, Endress+Hauser

72W15-SE0AA1CAA4AA
 
?????????? 72W15-SE0AA1CAA4AA, Endress+Hauser

72W1F-SB0AA1DAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 W, 72W1F-SB0AA1DAA0AW, DN150, ???????, ATEX II 2G EEx ia IIC, Endress+Hauser

72W1F-SB0AA1DAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 W, 72W1F-SB0AA1DAA0AW, DN150, ???????, ATEX II 2G EEx ia IIC, Endress+Hauser

72W1F-SE0AA1AEA4AA
 
?????????? E+H 72W1F-SE0AA1AEA4AA, Endress+Hauser

72W1F-SE0AA1AEA4AA
 
?????????? 72W1F-SE0AA1AEA4AA, Endress+Hauser

72W1F-SE0AA1AEA4AA
 
?????????? E+H 72W1F-SE0AA1AEA4AA

72W1H-SA0AA1AAA4AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 F, 72W1H-SA0AA1AAA4AW, Endress+Hauser

72W1H-SD0AA1AAA0AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 W, Endress+Hauser

72W1H-SD0AA1AAA4AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 W, Endress+Hauser

72W50-SD0AA1AAA4AW
 
?????????? ???? ???????? Prowirl 72 W, Endress+Hauser

72W50-SE0AA1AAA4AW
 
?????????? ???????? ???????????? Prowirl, 72W50-SE0AA1AAA4AW, DN50, Endress+Hauser

80E25-AFSWAAAAAFAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80E, 80E25-AFSWAAAAAFAA, Endress+Hauser
80E25-AFSWAAAAAFAA
80E – ???;
25 – ??25, 0…18000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
FSW – ????????????? ? ???????? – ??????????????? ????????????? SMS1145, 1.4404/316L;
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ?????????? - 0.3%, 0.02g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, c ??????? ?????????, ??????? ????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

80E50-AD2SAADAA8AD
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80E, 80E50-AD2SAADAA8AD, Endress+Hauser

80E50-AFMWAAAAA7AA
 
???????? ??????????, 80E50-AFMWAAAAA7AA, Endress+Hauser
80E50– ???, DN50;
A – ???????? ????????????? ?????? - ??????????? ?????;
FMW – ??????????? ? ???????? – ????????????? ????? DIN11851 1.4404/316L;
A – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ??????????, ????????? - 0.3%, 0.02g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? - M20;
7 – ???????, ????????? - 85-260VAC, ??? ???????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????
7 – ?????????????? ??????, ???;

80E50-AFSWAAAAAFAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80E, 80E50-AFSWAAAAAFAA, Endress+Hauser 80E – ???;
50 – ??50, 0…70000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
FSW – ????????????? ? ???????? – ??????????????? ????????????? SMS1145, 1.4404/316L;
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ?????????? - 0.3%, 0.02g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, c ??????? ?????????, ??????? ????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

80F08-AD2SAAAAABAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F08-AD2SAAAAABAA, Endress+Hauser
80F – ???;
08 – ??08, 0…2000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ?????????? - 0.15%, 0.01g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
? – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, c ??????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

80F15-AD2SAAAAABAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F15-AD2SAAAAABAA, Endress+Hauser
80F – ???;
15 – ??08, 0…6000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ?????????? - 0.15%, 0.01g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
? – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, c ??????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

80F40-AD2SAAAAABAD
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F40-AD2SAAAAABAD, Endress+Hauser

80F40-AD2SAAAAAEAA
 
?????????? ???c???? Promass 80F, 80F40-AD2SAAAAAEAA, Endress+Hauser

80F40-AD2SAAABAABA
 
???????? ?????????? Promass 80F40-AD2SAAABAABA
80F40 – ???, DN40 1 1/2;
A – ???????? ??????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501) ??????;
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? - ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.15%, 0.01g/ccm;
A – ???????????? – ?? ??? Ex (????????????????) ????;
B – ?????????? – ??????????? ?????, ?????????? ??????, ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
A– ???????, ?????– 85-260VAC; 2-???????? ??- ??????? ? ????????? ???????????, ???? ??????? ?????????;
B – ?????????????? ?????????, ??????????? ???????????: – ??? ?? ?????????, ??????????;
A – ???????? ?????? – 4…20 ??, SIL HART + ????????? ?????.

80F40-AD2SAABAAAAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F40, 80F40-AD2SAABAAAAA, DN40, ?????? (PN40, 1.4404/316L, DIN2501), ?????????? - 0.15%, 0.01g/ccm, ???????????????? ?????????? (ATEX II 2GD+ IECEx Z1,21 Ex dia IIC Ex tD A21 Z= Zone), ?????????? ??????????, 85-260VAC, ????? - 4-20mA SIL HART+?????????, Endress+Hauser

80F40-AFMWAAAAAFAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F40-AFMWAAAAAFAA, Endress+Hauser
80F – ???;
40 – ??40, 0…45000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
FMW – ????????????? ? ???????? – ????????????? ????????????? DIN11851, 1.4404/316L;
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ?????????? - 0.15%, 0.01g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? – 85-260VAC, c ??????? ?????????, ??????? ????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

80F50-AD2SAAAAAEAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F50-AD2SAAAAAEAA, Endress+Hauser
80F50-AD2SAAAAAEAA
80F50 – ???, DN50, 70000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? - PN40, 1.4404/316L, ?????? EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ??????????, ????????? - 0.1%, 0.0005g/cc;
A – ???????????? – ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????;
A – ?????????? - ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 4-???????? ???-???????, ????? ????(Rus);
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
A – ????? – 4…20 ??, SIL HART + ???????.

80F50-AD2SAAACABAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F50-AD2SAAACABAA, Endress+Hauser

80F50-AD2SAAACAEAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F50-AD2SAAACAEAA, Endress+Hauser

80F50-AFMWAAAAA7AA
 
???????? ??????????, 80F50-AFMWAAAAA7AA , Endress+Hauser
80E50– ???, DN50;
A – ???????? ????????????? ?????? - ??????????? ?????;
FMW – ??????????? ? ???????? – ????????????? ????? DIN11851 1.4404/316L;
A – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ??????????, ????????? - 0.3%, 0.02g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ??????, ?????????? – ?????????? ??????, ??????????????? – ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? - M20;
7 – ???????, ????????? - 85-260VAC, ??? ???????;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A – ????? - 4-20 mA, HART + ???????
7 – ?????????????? ??????, ???;

80F50-AFMWAAAAAFAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F50-AFMWAAAAAFAA, Endress+Hauser
80F – ???;
50 – ??40, 0…70000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
FMW – ????????????? ? ???????? – ????????????? ????????????? DIN11851, 1.4404/316L;
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ?????????? - 0.15%, 0.01g/ccm;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? – 85-260VAC, c ??????? ?????????, ??????? ????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

80F80-AD2SAAAAAEAA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F80-AD2SAAAAAEAA, Endress+Hauser
80F80-AD2SAAAAAEAA
80F80 – ???, DN80, 180000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? - PN40, 1.4404/316L, ?????? EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
A – ??????????, ????????? - 0.1%, 0.0005g/cc;
A – ???????????? – ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????;
A – ?????????? - ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 4-???????? ???-???????, ????? ????(Rus);
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
A – ????? – 4…20 ??, SIL HART + ???????.

80F80-AD2SAAAAAEAH
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F80-AD2SAAAAAEAH, Endress+Hauser

80I25-AD2WAAAAAEAA
 
?????????? ???c???? Promass 80I, 80I25-AD2WAAAAAEAA, Endress+Hauser

83F15-AD2BAAAAAAAB
 
?????????? Promass-F Code 83F15-AD2BAAAAAAAB, Endress+Hauser

83F15-AD2BAAAAAAAB
 
?????????? Promass-F Code 83F15-AD2BAAAAAAAB, Endress+Hauser

83F15-AD2SAAAAAAAW
 
?????????? Promass-F Code 83F15-AD2SAAAAAAAW, Endress+Hauser

83F15-AD2SAAAAAAAW
 
?????????? Promass-F Code 83F15-AD2SAAAAAAAW, Endress+Hauser

83F1F-AD2SAC4AA8AA
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F,83F1F-AD2SAC4AA8AA, Endress+Hauser
83F – ???;
1F – ??150, 0…800 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

83F1F-AD2SAC4AA8AQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F,83F1F-AD2SAC4AA8AQ, Endress+Hauser
83F – ???;
1F – ??150, 0…800 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
Q – ????? – Modbus RS485.

83F1F-AD2SAC4AABAQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F,83F1F-AD2SAC4AABAQ, Endress+Hauser
83F – ???;
1F – ??150, 0…800 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
Q – ????? – Modbus RS485.

83F1H-AD2SAC4AA8AA
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F1H-AD2SAC4AA8AA, Endress+Hauser
83F – ???;
1H – ??100, 0…350 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

83F1H-AD2SAC4AA8AQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F1H-AD2SAC4AA8AQ, Endress+Hauser
83F – ???;
1H – ??100, 0…350 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
Q – ????? – Modbus RS485.

83F1H-AD2SAC4AABAA
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F,83F1H-AD2SAC4AABAA, Endress+Hauser
83F – ???;
1H – ??100, 0…350 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

83F1H-AD2SAC4AABAQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F,83F1H-AD2SAC4AABAQ, Endress+Hauser
83F – ???;
1H – ??100, 0…350 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
Q – ????? – Modbus RS485.

83F40-AD2SAAADAFAA
 
?????????? ????????????? ???????????????????? Promass 83F, 83F40-AD2SAAADAFAA, Endress+Hauser
83F40 – ???, ??40;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? - PN40, 1.4404/316L, ?????? EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;;
A – ??????????, ????????? - 0.1%, 0.0005g/cc;
A – ???????????? – ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????;
D – ?????????? – ?????????? ?????? ? ???????? ??? ?????????? ???????, IP67 NEMA4X + ?????? 20?;
A – ????????? ???? – M20;
F – ???????, ????????? - 20-55VAC / 16-62VDC, 4-???????? ???-???????, ????? ????(Rus);
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
A – ????? – 4…20 ??, SIL HART + ???????.

83F50-AD2SAAAAAAAQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F50-AD2SAAAAAAAQ, Endress+Hauser

83F50-AD2SAM3AAAAP
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F50-AD2SAM3AAAAP, Endress+Hauser
83F – ???;
50 – ??50, 0…70 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
M – ?????????? - 0.005%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
3 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIC Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
A – ???????, ????????? – 85-260VAC + 4–???????? ??????? + ????????? ??????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
P – ????? – PROFIBAS DP+20mA+???????

83F80-AD2SAAAAAEA2
 
?????????? ????????????? ???????????????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAAAAAEA2, Endress+Hauser
83F80 – ???, ??80;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? - PN40, 1.4404/316L, ?????? EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;;
A – ??????????, ????????? - 0.1%, 0.01g/ccm;
A – ???????????? – ??????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???????;
A – ?????????? - ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
E – ???????, ????????? - 85-250VAC, ???-??????? 4-????????, ????? ????(Rus);
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
2 – ????? – 4…20 ??, SIL HART + ??????? + ???? +20?? ?? ??????.

83F80-AD2SAAAAAEAJ
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAAAAAEAJ, Endress+Hauser

83F80-AD2SAB4AAFA2
 
?????????? ????????????? ???????????????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAB4AAFA2, Endress+Hauser

83F80-AD2SAC4AA8AA
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAC4AA8AA, Endress+Hauser
83F – ???;
80 – ??80, 0…180 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55 / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
A – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

83F80-AD2SAC4AA8AQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAC4AA8AQ, Endress+Hauser
83F – ???;
80 – ??80, 0…180 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
8 – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, ??? ?????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
Q – ????? – Modbus RS485.

83F80-AD2SAC4AABAA
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAC4AABAA, Endress+Hauser
83F – ???;
80 – ??80, 0…180 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
? – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, c ??????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
? – ????? – 4-20 mA SIL HART + ????????? ?????.

83F80-AD2SAC4AABAQ
 
????????????? ???????????????????? ???????? ?????????? Promass 83F, 83F80-AD2SAC4AABAQ, Endress+Hauser
83F – ???;
80 – ??80, 0…180 000 ??/???;
A – ???????? ????????????? ?????? – ??????????? ?????;
D2S – ????????????? ? ???????? – ?????? PN40, 1.4404/316L, EN1092-1 B1 (DIN2501);
A – ?????????????? ???????? ??????????, ???? – ???????????, ?????????;
? – ?????????? - 0.10%, 0.01g/ccm, 5-?? ????????;
4 – ??????????, ?????????? – ???????????? ATEX II 1/2GD+ IECEx Z0/1,21 Ex dia IIB Z= Zone;
A – ?????????? – ??????????, ??????????? ?????? IP67 NEMA4X;
A – ????????? ???? – M20;
B – ???????, ????????? – 20-55VAC / 16-62VDC, c ??????? ?????????;
A – ?????????????? ????? – ???, ??????????;
Q – ????? – Modbus RS485.

83I40-AD2WAAAAAEA2
 
?????????? Promass-I Code 83I40-AD2WAAAAAEA2, Endress+Hauser

83I40-AD2WAAAAAEA2
 
?????????? Promass-I Code 83I40-AD2WAAAAAEA2, Endress+Hauser

83I50-AD2WAAAAAAAB
 
?????????? Promass-I Code 83I50-AD2WAAAAAAAB, Endress+Hauser

83I50-AD2WAAAAAAAB
 
?????????? Promass-I Code 83I50-AD2WAAAAAAAB, Endress+Hauser

83M50-AS2BAAAAAEAA
 
?????????? ???c???? Promass 83M, 83M50-AS2BAAAAAEAA, Endress+Hauser

8BE25-AFTSA0AB41A1
 
?????????? ???c???? Dosimass, 8BE25-AFTSA0AB41A1, Endress+Hauser

917 255-1000
 
???????? ????????? ? ????????????? (Adapter “Protector” (Order No. 917 255-1000), Endress+Hauser, ????????

917 255-1000
 
???????? ????????? ? ????????????? (Adapter “Protector” (Order No. 917 255-1000), Endress+Hauser, ????????

917255-1000
 
???????? ????????? ? ????????????? (Adapter “Protector” (Order No. 917255-1000), Endress+Hauser, ????????

918098-1140
 
???????????? ?????? Nivector FTC968Z DC PNP (Order No. 918098-1140), Endress+Hauser, ????????

92F50-DSEA1AEAA4AA
 
?????????????? ?????????? Prosonic Flow 92F, 92F50-DSEA1AEAA4AA, Endress+Hauser
92F50 – ??? - Prosonic Flow 92F50 Inline, DN50 2";
D – ???, ???? – 3-? ???????;
S – ???????? ????????????? ????? – ??????????? ????? CF3M;
E – ????????????? – ??????, PN40, 1.4404/F316L EN1092-1-B1 (DIN 2501);
A – ?????????? - ???????????;
1 – ?????????????? ?????????? – ???;
A – ?????????? (????????????) – ???????????;
E – ??????, ?????????? – ??????????, ??????????????? - ??????????? ??????, IP67 NEMA4X;
A – ??????, ????? (??? ?????????? ??????) – 10 m;
A – ????????? ???? - M20;
A – ?????????????? ??????? – ???;
A– ????? - 4-20 mA, HART + ???????.

93C3F-LHDD1AACABAA
 
?????????????? ?????????? Proline Prosonic Flow 93C3F-LHDD1AACABAA, Endress+Hauser
93C – ??? - Flow C Inline;
3F – ??????? DN350 14’’;
L – ?????????? ??????? – -20…+80 °C, IP 68, ??????????? ?????;
H – ???????? ????????????? ????? - ??????????? ?????, ?????????? ???????? ? ?????????? ??? ???????? ????;;
D – ??????????? ? ???????? - PN10, ??????????? ?????, ?????? EN 1092-1(DIN2501);
D – ????? ?????? ??????? – 30?, PVC, -20…+80 °C
1 – ????????? ???? ??????? – ????????? ??????????? ?20;
A – ?????????? – 0,5%, 3-????????;
A – ??????? ?????????? – ??? ??????????????? ????;
C – ?????????? ???????????? - ??? ?????????? ???????, ????????, IP 67;
A – ????????? ???? ???????????? – M20;
B – ???????, ????????? – 20-55 VAC/ 16-62 VDC ????, 4-???????? ?? ???????, ????????? ??????????, ???? "Quick Setup" (??????? ?????????);
A – ?????????????? ?????, ???????????? – ???, ??????????;
A – ????? – 4…20 ?? HART + ???????;

93TA1-2W37/0
 
??????????? ?????????????? ????????? ?????????? Prosonic Flow 93T Portabel, 93TA1-2W37/0, Endress+Hauser

AAD1BHSXP3000
 
?????? ??????????? TR10 AAD1BHSXP3000, TMT-181A, 0…400 ?C, L=100mm Endress&Hauser

Ablaufventil manuell CPA473/474 G1/4" 51511937***
 

Ablaufventil manuell CPA473/474 NPT1/4" 51511938***
 

Ablaufventil pneumatisch CPA473 G1/4" 51511929***
 

Ablaufventil Pneumatisch CPA473 NPT1/4" 51511934***
 

Ablaufventil pneumatisch CPA474 G1/4" 51511935***
 

Ablaufventil pneumatisch CPA474 NPT1/4" 51511936***
 

Abspannklemme FMX167, 316L ZPFMX167-A***
 

Abspannklemme Kabel, 10,5-13,5, VA ZPP-A***
 

Absperrventil PZAV PZAV-***
 

Abstandshalter FTW31-Stabe, 4 Stuck XPFTW31-A***
 

Adapter ATA-Flash - CF XARSG10-A***
 

Adapter Deltapilot S DRD DN65/Rd52, 304 ZPP-A***
 

Adapter Deltapilot S Rohr DN40 Rd52, 304 ZPP-A***
 

Adapter Deltapilot S Rohr DN50 Rd52,304 ZPP-A***
 

Adapter FMB70 Clamp 2" Rd52, 304 ZPFMB70-A***
 

Adapter fur Ingold-Anschluss ERSA-A***
 

Adapter fur LIQUIPHANT-Anschluss ERSA-A***
 

Adapter fur Verschiebeflansch 50070514***
 

Adapter, Schienenmontage. DIN rail clip XATMT-A***
 

Adapterkabel CPK9/CPP1 51503250***
 

Adapterplatte abg.Anzeige FMU86x>FMU9x ZPFMU-A***
 

AGQ2AA2G4A
 
?????? FTL 50 AGQ2AA2G4A, E+H

AIR-TROL 500 CYY-A***
 

Akku 12V,12Ah kpl. XARPT20-A***
 

Alphalog RSA10 RSA10-***
 

Anderungskosten XDM-A***
 

Anschlusskabel COK31-1,5 51506820***
 

Anschlusskabel COK31-15 51506822***
 

Anschlusskabel COK31-7 51506821***
 

Anschlusskabel COK41-15 51506818***
 

Anschlusskabel COK41-7 51506817***
 

Anschlussstuck 11371 G1/2 316Ti, Dichtg. XP11371-A***
 

Antenne GSM Dualband Stab 2dB ZPFXA-PCPS***
 

Antennen-Verlangerung FAR10 FAR10-***
 

Anzeige FHX40 FHX40-***
 

Anzeige PHX20 PHX20-A***
 

Anzeige PHX20 zu Cerabar T PMC131 PHX20-A***
 

Anzeige PHX21 PHX21-A***
 

Anzeige PHX21 zu Cerabar T PMP131 PHX21-A***
 

Anzeigemod. Flussigkristal f. ATT11/12 ***
 

Anzeigemodul, Halter XPFMI5-A***
 

Application Manager RMM621 RMM621-***
 

Application Manager RMM621A, Zubehor RMM621A-***
 

Armaturenhalter CYH101 CYH101-***
 

Art. - N 942511-0100
 
??????????? ???? FEB 22 (Art. - N 942511-0100) ? ?????????? Deltapilot S DB51, Endress+hauser

Art. 50093554
 
?????????????? ??????, Art. 50093554 ??? ???????????? Promass 80 (10 ??????), Endress+Hauser

Art.-No. 5007476
 
?????? ??? ????????? RSA10, 58 ? (Art.-No. 5007476), Endress+Hauser

ASP-Station 2000 RPS20, Vakuumsystem RPS20-***
 

ASP-Station 2000 RPS20A, Zubehor RPS20A-***
 

ASP-Station 2000 RPS24, Schlauchpumpe RPS24-***
 

ASP-Station 2000 Ex RPS22 RPS22-***
 

Aufpreis Abnahme Gamma XDM-A***
 

Auftragsdokumentation auf CD-ROM SCDOKU-A***
 

Ausleger 1000mm, ST, 1,5"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 1000mm, ST, 2"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 1000mm, ST, US-Sensor ZPFDU-A***
 

Ausleger 1000mm, VA, 1,5"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 1000mm, VA, 2"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 1000mm, VA, US-Sensor ZPFDU-A***
 

Ausleger 500mm, ST, 1,5"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 500mm, ST, 2"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 500mm, ST, US-Sensor ZPFDU-A***
 

Ausleger 500mm, VA, 1,5"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 500mm, VA, 2"-Sensor ZPF-A***
 

Ausleger 500mm, VA, US-Sensor ZPFDU-A***
 

Auslesegerat AR70 Pegelsonde PS70 SCHAWA-A***
 

Ausrichtungsstange 50094911***
 

Ausrichtungsstange mit Fuhrungsbuchse 50095132***
 

Ausrichtungswerkzeug 50095088***
 

Ausrichtvorrichtung TTP FAU40 FAU40-***
 

Autoklavierkappe fur COS 21 51505872***
 

Beckenrandbefestigung CYY106 CYY106-***
 

Beckenrandhalterung CAT430, 1,5m Gerinne 51511373***
 

Beckenrandhalterung CAT430, 1,8m Gerinne 51511374***
 

Beckenrandhalterung fur CAT430, 1,50 m 51511353***
 

Beckenrandhalterung fur CAT430, 1,80 m 51511354***
 

Bedienpanel fur CPC310/300 51512891***
 

Befestigungsflansch DG17/DG27 ZPDG-A***
 

Befestigungsmutter G1-1/2 ZPF-A***
 

Befestigungssatz fur CYA 611 50085874***
 

Befestigungssatz, isoliert,4mm Seilsonde ZPFMP4-A***
 

Befestigungssatz, isoliert,6mm Seilsonde ZPFMP4-A***
 

Befestigungstraverse 50066561***
 

Behalter 20 Liter, PE + Deckel XARPS20-A***
 

Berechnung Differenzdruck Speisebehalter SCDIEN-A***
 

Berechnung Linearisierungskennlinie XDM-A***
 

Betriebsanleitungen auf CD-ROM SCDOKU-A***
 

Blendenberechnung SCDIEN-A***
 

Blindverschluss 1.4404, G 1 1/4"innen 51502800***
 

BNC-Stecker easy 50074961***
 

Brunnensonde 21270 21270-A***
 

CASIUM 137 1,1GBq (30mCi), M4 Gewinde CAE30-A***
 

CASIUM 137 1,1GBq (30mCi), Nippel CAE30-A***
 

CASIUM 137 1,85GBq (50mCi), M4 Gewinde CAE50-A***
 

CASIUM 137 1,85GBq (50mCi), Nippel CAE50-A***
 

CASIUM 137 110MBq (3mCi), M4 Gewinde CAE3-A***
 

CASIUM 137 110MBq (3mCi), Nippel CAE3-A***
 

CASIUM 137 11GBq (300mCi), M4 Gewinde CAE300-A***
 

CASIUM 137 11GBq (300mCi), Nippel CAE300-A***
 

CASIUM 137 18,5GBq (500mCi), M4 Gewinde CAE500-A***
 

CASIUM 137 18,5GBq (500mCi), Nippel CAE500-A***
 

CASIUM 137 185MBq (5mCi), M4 Gewinde CAE5-A***
 

CASIUM 137 185MBq (5mCi), Nippel CAE5-A***
 

CASIUM 137 3,7GBq (100mCi), M4 Gewinde CAE100-A***
 

CASIUM 137 3,7GBq (100mCi), Nippel CAE100-A***
 

CASIUM 137 370MBq (10mCi), M4 Gewinde CAE10-A***
 

CASIUM 137 370MBq (10mCi), Nippel CAE10-A***
 

CASIUM 137 37MBq (1mCi), M4 Gewinde CAE1-A***
 

CASIUM 137 37MBq (1mCi), Nippel CAE1-A***
 

CASIUM 137 7,4GBq (200mCi), M4 Gewinde CAE200-A***
 

CASIUM 137 7,4GBq (200mCi), Nippel CAE200-A***
 

CASIUM 137 740MBq (20mCi), M4 Gewinde CAE20-A***
 

CASIUM 137 740MBq (20mCi), Nippel CAE20-A***
 

CASIUM 137 74MBq (2mCi), M4 Gewinde CAE2-A***
 

CASIUM 137 74MBq (2mCi), Nippel CAE2-A***
 

CD-ROM WHG-Tool V1.0 ZPM-A***
 

Cerabar M PMC41 PMC41-***
 

Cerabar M PMC45 PMC45-***
 

Cerabar M PMP41 PMP41-***
 

Cerabar M PMP45 PMP45-***
 

Cerabar M PMP46 PMP46-***
 

Cerabar M PMP48 PMP48-***
 

Cerabar S PMC71 PMC71-***
 

Cerabar S PMP71 PMP71-***
 

Cerabar S PMP75 PMP75-***
 

Cerabar T PMC131 PMC131-***
 

Cerabar T PMC131 PMC131-***
 

Cerabar T PMP131 PMP131-***
 

Cerabar T PMP131 PMP131-***
 

Cerabar T PMP135 PMP135-***
 

Cerabar T PMP135 PMP135-***
 

Ceragel CPS71 CPS71-***
 

Ceragel CPS72 CPS72-***
 

Ceragel CPS71D Memosens CPS71D-***
 

Ceragel CPS72D Memosens CPS72D-***
 

Ceraliquid CPS41 CPS41-***
 

Ceraliquid CPS42 CPS42-***
 

Ceraliquid CPS41D Memosens CPS41D-***
 

Ceraliquid CPS42D Memosens CPS42D-***
 

Ceraphant T PTC31 PTC31-***
 

Ceraphant T PTC31 PTC31-***
 

Ceraphant T PTP31 PTP31-***
 

Ceraphant T PTP31 PTP31-***
 

Ceraphant T PTP35 PTP35-***
 

Ceraphant T PTP35 PTP35-***
 

Ceratex CPS31 CPS31-***
 

Chemoclean COR3 COR3-***
 

CHEMOCLEAN CPR 3 CPR3-***
 

CHEMOCLEAN CPR 30 CPR30-***
 

CHEMOCLEAN CUR 3 CUR3-***
 

CHEMOCLEAN CLR 30 CLR30-***
 

CHEMOCLEAN CPR 31 CPR31-***
 

Chemraz-O-Ring-Satz fur CPA 140 50089298***
 

Chemraz-O-Ring-Satz fur CPA 240-2 50089410***
 

Chemraz-O-Ring-Satz fur CPA 240-3 50089414***
 

Chlor-Messzelle CCS140 CCS140-***
 

Chlor-Spurenmesszelle CCS141 CCS141-***
 

CLD132-PMV118AB2
 
???????????? Smartec S CLD132-PMV118AB2, Endress+Hauser

CLD132-PMV130AA2
 
???????????? CLD132-PMV130AA2, Endress+Hauser

CLD132-PMV130AB1
 
??????????? ?????????? ???????????? Smartec-S CLD132-PMV130AB1, Endress+Hauser

CLD132-PMV130AB1
 
??????????? ?????????? ???????????? Smartec-S CLD132, CLD132-PMV130AB1, Endress+Hauser
???????? ?????? ? ?????????? Smartec-S CLD132 (?????????? ??????), ?????????? Dairy fitting DIN11851 DN50, Art. 51501581, Endress+Hauser

CLD132-PMV130AB1
 
??????????? ?????????? ???????????? Smartec-S CLD132-PMV130AB1, Endress+Hauser

CLD134-PAA530AA1
 
?????????? ???????????? Smartec S CLD134 (CLD134-PAA530AA1), Enderss+Hauser, ????????

CLD134-PMV530AA2
 
???????????? Smartec S CLD134, CLD134-PMV530AA2, Endress+Hauser

CLD134-PMV530AB1
 
???????????? E+H CLD134-PMV530AB1, Endress+Hauser

CLD134-PMV530AB1
 
???????????? E+H CLD134-PMV530AB1

CLD134-PMV530AB1
 
???????????? CLD134-PMV530AB1, Endress+Hauser

CLD134-PMV538AA1
 
?????????? ???????? E+H CLD134-PMV538AA1

CLD134-PMV538AA1
 
?????????? ???????? CLD134-PMV538AA1, Endress+Hauser

CLD134-PMV538AA1
 
?????????? ???????? E+H CLD134-PMV538AA1, Endress+Hauser

CLD134-PMV538AB1
 
???????????? E+H CLD134-PMV538AB1, Endress+Hauser

CLD134-PMV538AB1
 
???????????? E+H CLD134-PMV538AB1

CLD134-XAA530AA1
 
???????????? Smartec S CLD134-XAA530AA1, Endress+Hauser

CLD134-XAA530AA1
 
???????????? Smartec S CLD134-XAA530AA1, Endress+Hauser

CLEANFIT CUA451 CUA451-***
 

Cleanfit H CPA475 CPA475-***
 

Cleanfit P CPA471 CPA471-***
 

Cleanfit P CPA472 CPA472-***
 

Cleanfit P CPA474 CPA474-***
 

CleanFit P CPA472D CPA472D-***
 

Cleanfit P CPA473 CPA473-***
 

Cleanfit W CPA450 CPA450-***
 

CLM223-CD0116
 
?????????? ??? ??????????? ?????????????????? CLM223-CD0116, Endress+Hauser

CLM253-CD0005
 
??????????????? ??? ???????? ???????????? Liquisys M, CLM253-CD0005, Endress+Hauser

CLM253-IS0110
 
??????????????? ??? ???????? ???????????? Liquisys M, CLM253-IS0110, Endress+Hauser

CLS16-4E1A1P
 
??????? ??? ??????????? ?????????????????? CLS16-4E1A1P, Endress+Hauser

CLS19-A1A1A
 
?????? ???????????? ConduMax W CLS 19, CLS19-A1A1A, Endress+Hauser

CLS21-C1E4A
 
?????? ???????????? ConduMax W CLS21, CLS21-C1E4A, Endress+Hauser

CLS21-C1E4A
 
?????? ???????????? ConduMax W CLS21, CLS21-C1E4A, Endress+Hauser

CLS21D-C1E1
 
?????? ???????????? ConduMax CLS21D-C1E1, Endress+Hauser

CLS50-A1A1
 
????????????? ?????? ???????????? CLS50, CLS50-A1A1, Endress+Hauser

CLS52-A1SMSA2
 
?????? E+H CLS52-A1SMSA2

CLS54-AMV5032
 
??????????? ?????? ???????????? Indumax H CLS54, CLS54-AMV5032, Endress+Hauser

CLS54-AMV5032
 
??????????? ?????? ???????????? Indumax H CLS54, CLS54-AMV5032, Endress+Hauser

CLS54-AMV5032
 
??????????? ?????? ???????????? Indumax H CLS54, CLS54-AMV5032, Endress+Hauser

CLS54-ASMS022
 
??????????? ?????? ???????????? Indumax H CLS54, CLS54-ASMS022, Endress+Hauser

CLY11-A 50081902
 
???????q ???????, ????. SRM, ?????? ± 0.5%, CLY11-A, 74.0 ????/??, 500 ??; ??? ?????? 50081902, Endress+Hauser

CLY11-B 50081903
 
???????q ???????, ????. SRM, ?????? ± 0.5%, CLY11-B, 149.6 ????/??, 500 ??; ??? ?????? 50081903, Endress+Hauser

CLY11-C 50081904
 
???????q ???????, ????. SRM, ?????? ± 0.5%, CLY11-C, 1.406 ???/??, 500 ??; ??? ?????? 50081904, Endress+Hauser

CLY11-D 50081905
 
???????q ???????, ????. SRM, ?????? ± 0.5%, CLY11-D, 12.64 ???/??, 500 ??; ??? ?????? 50081905, Endress+Hauser

CLY11-E 50081906
 
???????q ???????, ????. SRM, ?????? ± 0.5%, CLY11-E, 107.0 ???/??, 500 ??; ??? ?????? 50081906, Endress+Hauser

CM42-0AA000EAR00
 
??????????? ?????? Liquiline M CM42-0AA000EAR00, Endress+Hauser

CM42-OAA000EAD00
 
??????????????? Liquiline M CM42-OAA000EAD00, Endress+Hauser

CM42-PAA000EAD00
 
??????????????? ??? ???????? pH/redox Liquiline M CM42, CM42-PAA000EAD00, Endress+Hauser

CM442-AAM2A1F010A+AA
 
CM442-AAM2A1F010A+AA, Endress+Hauser

CMK-Spezialmesskabel 50005374***
 

CNS/CSS70 Durchflussarm.o.Totr.+Uberd. 51515804***
 

CNS/CSS70 Durchflussarm.o.Totr.aus PVC 51515769***
 

CNS/CSS70 Durchflussarm.o.Totr.aus PVDF 51515765***
 

CNS/CSS70 Durchflussarm.Totr+Uberdrucks. 51515803***
 

Commubox FXA191 FXA191-***
 

Commubox FXA195 FXA195-***
 

Commubox FXA193 FXA193-***
 

Commubox FXA291 (Hardware) 51516983***
 

Condumax H CLS16D Memosens CLS16D-***
 

Condumax H CLS16 CLS16-***
 

Condumax W CLS12 CLS12-***
 

Condumax W CLS15 CLS15-***
 

Condumax W CLS15D Memosens CLS15D-***
 

Condumax W CLS19 CLS19-***
 

Condumax W CLS21 CLS21-***
 

Condumax W CLS21D Memosens CLS21D-***
 

Condumax W CLS30 CLS30-***
 

COS21D-A1111
 
?????? Oxymax H COS21D-A1111, Endress+Hauser

COS21D-B111
 
?????? Oxymax H COS21D-B111, Endress+Hauser

COY 3-SK Membranschutzkorb CYY-A***
 

CPA250-A00
 
????????? ???????? ??? pH/??? ????????? Flowfit W CPA250, CPA250-A00, Endress+Hauser

CPA465 EPDM-Dicht.Food+Chemie
 

CPA465 EPDM-Dicht.Food+Chemie >April 05 51518388***
 

CPA465 EPDM-O-Ring Satz Pharm.>April 05 51518391***
 

CPA465 EPDM-O-Ring-Satz Pharm.
 

CPA465 Viton O-Ring Satz Pharm.>April 05 51518392***
 

CPA465 Viton-Dicht.Food+Chemie
 

CPA465 Viton-Dicht.Food+Chemie >April 05 51518389***
 

CPA465 Viton-O-Ring-Satz Pharm.
 

CPK9-N?A1A
 
?????? ??? ph- ?????????? ?? ??????? ??????????? ?????????? CPK9-N?A1A , Endress+Hauser

CPM223-MR0005
 
????????????? ??????????????? pH/??? liquisys M CPM223, CPM223-MR0005, Endress+Hauser

CPM223-MR8005
 
??????????????? ??? ??????? pH ? ????????????-?????????????????? ?????????? Liquisys S CPM223-MR8005, Endress+Hauser

CPM431-A3B2PF
 
Two-wire transmitter for pH and redox CPM431-A3B2PF, Endress+Hauser

CPS11-1AA2GSA
 
?????? pH Orbisint CPS11, CPS11-1AA2GSA, Endress+Hauser

CPS11-2BA2ESA
 
?????? pH Orbisint CPS11, CPS11-2BA2ESA, Endress+Hauser

CPS11D-7AA21
 
?????? pH Orbisint CPS11D, CPS11D-7AA21, Endress+Hauser

CPS11D-7AA41
 
?????? pH Orbisint CPS11D-7AA41, Endress+Hauser

CPS11D-7BA21
 
?????? pH Orbisint CPS11D-7BA21, Endress+Hauser

CPS41D-7AB2B1
 
?????? pH Orbisint CPS41D, CPS41D-7AB2B1, Endress+Hauser

CPS471-2ESB1
 
IsFET ???????? ??? ????????? ?H TopHit CPS 471, CPS471-2ESB1, Endress+Hauser

CPS71D-7BB21
 
?????? pH Ceragel CPS71D-7BB21, Endress+Hauser

CPY20-A10A1
 
???????? ??????? pH 2.00, 1000 ??, CPY20-A10A1, Endress+Hauser

CPY4-1
 
??????? ??????????? 3.0 ????, T = -10 ... 100 °C, 100 ??, CPY4-1, Endress+Hauser

CPY4-2
 
??????? ??????????? 3.0 ????, T = -10 ... 100 °C, 1000 ??, CPY4-2, Endress+Hauser

CPY7-B1
 
??????? ??? ??????????? CPY7, CPY7-B1, Endress+Hauser

CUA250-A
 
????????? ???????? FlowFit W CUA 250, CUA250-A, Endress+Hauser

CUA451-A1A
 
????????? ???????? Cleanfit CUA451, CUA451-A1A, Endress+Hauser

CUE21-A1A
 
??????? ????????? ???????? ? ?????? Turbimax CUE21, CUE21-A1A, Endress+Hauser

CUE22-A1A
 
??????? ????????? ???????? ? ?????? Turbimax CUE22, CUE22-A1A, Endress+Hauser

CUM253-TU0010
 
??????????????? ??? ??????? ???????? liquisys S, CUM253-TU0010, Endress+Hauser

CUM253-TU0010
 
????????????? ??????????????? ??? ???????? ???????? ? ?????????? ?????? liquisys M CUM 253, CUM253-TU0010, Endress+Hauser

CUM740-0A2A
 
????????????? ??????????????? ??? ???????? ???????? ? ?????????? ?????? CUM740, CUM740-0A2A, Endress+Hauser

CUS31-A2S
 
?????? ???????? Turbimax W CUS31, CUS31-A2S, Endress+Hauser

CUS31-W2A
 
?????? ???????? TurbiMax W CUS 31, CUS31-W2A (??? ???????????? ????????), Endress+Hauser

CUS31-W2E
 
?????? ???????? TurbiMax W CUS 31, CUS31-W2E (? ???????????? ?????????, ? ??????), Endress+Hauser

CUS31-W2S
 
?????? ???????? Turbimax W CUS31, CUS31-W2S, Endress+Hauser

CUS41-W2
 
?????? ???????? ? ?????????? ?????? Turbimax W CUS41, CUS41-W2, Endress+Hauser

CUS65-A1A1A
 
?????? ???????? ? ?????????? ?????? Turbimax W CUS65, CUS65-A1A1A, Endress+Hauser

CUY 22 Prufaufsatz fur CUS 31 / 41 51504477***
 

CYC310 Umschrank fuer CPC310/30 CYC310-***
 

CYK10-A051
 
?????? CYK10-A051, Endress+Hauser

CYK10-A101
 
Memosens ?????? CYK10, CYK10-A101, Endress+Hauser

CYK10-A201
 
?????? CYK10-A201, Endress+Hauser

CYK10-A251
 
?????? CYK10-A251 L=25m, Endress+Hauser

CYK71
 
?????? CYK71 L=30m, Endress+Hauser

CYR10
 
???????? CYR10-A0, Endress+Hauser

CYR20
 
???????????? CYR20-A20, Endress+Hauser

Dampf- und Warmemengenrechner RMS621 RMS621-***
 

DAT Modul 51507175***
 

DAT Modul 51507175***
 

DB51-AE10BC11GG20
 
???????????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? Deltapilot S DB51, DB51-AE10BC11GG20 (L=2000 mm), Endress+Hauser

DB51-GE20BB21EG10
 
???????????????? ????????? ?? ?????????? ?????? Deltapilot S DB51, DB51-GE20BB21EG10, Endress+Hauser

Deckel F13/F17 Alu,hoch,Schaugl.,Dicht. XPF-A***
 

Deckel F14 PE, transparent PA XPF-A***
 

Deckel F15 316L, Schauglas, Dichtung XPM-A***
 

Deckel F15 316L,hoch,Schauglas,Dichtung XPM-A***
 

Deckel F16 (KT73) transparent PA12 XPF-A***
 

Deckel F16 hoch, transparent, Dichtung XPFMI-A***
 

Deckel T13 Alu,Ex d,hoch,Schaugl,Dicht. XPF-A***
 

Deltabar S FMD76 FMD76-***
 

Deltabar S FMD77 FMD77-***
 

Deltabar S FMD78 FMD78-***
 

Deltabar S PMD70 PMD70-***
 

Deltabar S PMD75 PMD75-***
 

Deltapilot S DB51 DB51-***
 

Deltapilot S DB52 DB52-***
 

Deltapilot S DB53 DB53-***
 

Deltapilot S FMB70 FMB70-***
 

Deltaset DPC50 2 Kondensat-Gefa?e DPC50-***
 

Deltaset DPM50 Ventilblock DPM50-***
 

Deltaset DPO50E Eckentnahme DIN DPO50E-***
 

Deltaset DPO51E Ringkammer DIN DPO51E-***
 

Deltaset DPO53E Steckblende DIN DPO53E-***
 

Deltaset DPP50 Staudrucksonde DPP50-***
 

Deltaset DPV50 2 Ventile DPV50-***
 

Deltatop DPO10E Eckentnahme DIN DPO10E-***
 

Deltatop DPO15E Kleinmessstrecke DIN DPO15E-***
 

Deltatop DPP10 Staudrucksonde DPP10-***
 

Deltatop DA61C Kondensatgefa? Blende DA61C-***
 

Deltatop DA61V Absperrarmatur Blende DA61V-***
 

Deltatop DA62C Kondensatgefa? Staudruck DA62C-***
 

Deltatop DA62P Spuleinrichtung Staudruck DA62P-***
 

Deltatop DA62V Absperrarmatur Staudruck DA62V-***
 

Deltatop DA63M Ventilblock DA63M-***
 

Deltatop DA63R1F, DN150 / 6" DA63R1F-***
 

Deltatop DA63R1H, DN100 / 4" DA63R1H-***
 

Deltatop DA63R1T, DN1000 / 40" DA63R1T-***
 

Deltatop DA63R1Z, DN125 / 5" DA63R1Z-***
 

Deltatop DA63R25, 1" DA63R25-***
 

Deltatop DA63R2F, DN250 / 10" DA63R2F-***
 

Deltatop DA63R2H, DN200 / 8" DA63R2H-***
 

Deltatop DA63R3F, DN350 / 14" DA63R3F-***
 

Deltatop DA63R3H, DN300 / 12" DA63R3H-***
 

Deltatop DA63R40, 1-1/2" DA63R40-***
 

Deltatop DA63R4F, DN450 / 18" DA63R4F-***
 

Deltatop DA63R4H, DN400 / 16" DA63R4H-***
 

Deltatop DA63R50, DN50 / 2" DA63R50-***
 

Deltatop DA63R5H, DN500 / 20" DA63R5H-***
 

Deltatop DA63R65, DN65 / 2-1/2" DA63R65-***
 

Deltatop DA63R6H, DN600 / 24" DA63R6H-***
 

Deltatop DA63R7H, DN700 / 28" DA63R7H-***
 

Deltatop DA63R80, DN80 / 3" DA63R80-***
 

Deltatop DA63R8H, DN800 / 32" DA63R8H-***
 

Deltatop DA63R9H, DN900 / 36" DA63R9H-***
 

Deltatop DO61W1F, DN150 / 6" DO61W1F-***
 

Deltatop DO61W1H, DN100 / 4" DO61W1H-***
 

Deltatop DO61W1Z, DN125 / 5" DO61W1Z-***
 

Deltatop DO61W25, DN25 / 1" DO61W25-***
 

Deltatop DO61W2F, DN250 / 10" DO61W2F-***
 

Deltatop DO61W2H, DN200 / 8" DO61W2H-***
 

Deltatop DO61W3F, DN350 / 14" DO61W3F-***
 

Deltatop DO61W3H, DN300 / 12" DO61W3H-***
 

Deltatop DO61W40, DN40 / 1-1/2" DO61W40-***
 

Deltatop DO61W4F, DN450 / 18" DO61W4F-***
 

Deltatop DO61W4H, DN400 / 16" DO61W4H-***
 

Deltatop DO61W50, DN50 / 2" DO61W50-***
 

Deltatop DO61W5H, DN500 / 20" DO61W5H-***
 

Deltatop DO61W65, DN65 / 2-1/2" DO61W65-***
 

Deltatop DO61W6H, DN600 / 24" DO61W6H-***
 

Deltatop DO61W80, DN80 / 3" DO61W80-***
 

Deltatop DO62C1F, DN150 / 6" DO62C1F-***
 

Deltatop DO62C1H, DN100 / 4" DO62C1H-***
 

Deltatop DO62C1T, DN1000 / 40" DO62C1T-***
 

Deltatop DO62C1Z, DN125 / 5" DO62C1Z-***
 

Deltatop DO62C25, DN25 / 1" DO62C25-***
 

Deltatop DO62C2F, DN250 / 10" DO62C2F-***
 

Deltatop DO62C2H, DN200 / 8" DO62C2H-***
 

Deltatop DO62C3F, DN350 / 14" DO62C3F-***
 

Deltatop DO62C3H, DN300 / 12" DO62C3H-***
 

Deltatop DO62C40, DN40 / 1-1/2" DO62C40-***
 

Deltatop DO62C4F, DN450 / 18" DO62C4F-***
 

Deltatop DO62C4H, DN400 / 16" DO62C4H-***
 

Deltatop DO62C50, DN50 / 2" DO62C50-***
 

Deltatop DO62C5H, DN500 / 20" DO62C5H-***
 

Deltatop DO62C65, DN65 / 2-1/2" DO62C65-***
 

Deltatop DO62C6H, DN600 / 24" DO62C6H-***
 

Deltatop DO62C7H, DN700 / 28" DO62C7H-***
 

Deltatop DO62C80, DN80 / 3" DO62C80-***
 

Deltatop DO62C8H, DN800 / 32" DO62C8H-***
 

Deltatop DO62C9H, DN900 / 36" DO62C9H-***
 

Deltatop DO63C1F, DN150 / 6" DO63C1F-***
 

Deltatop DO63C1H, DN100 / 4" DO63C1H-***
 

Deltatop DO63C1T, DN1000 / 40" DO63C1T-***
 

Deltatop DO63C1Z, DN125 / 5" DO63C1Z-***
 

Deltatop DO63C2F, DN250 / 10" DO63C2F-***
 

Deltatop DO63C2H, DN200 / 8" DO63C2H-***
 

Deltatop DO63C3F, DN350 / 14" DO63C3F-***
 

Deltatop DO63C3H, DN300 / 12" DO63C3H-***
 

Deltatop DO63C4F, DN450 / 18" DO63C4F-***
 

Deltatop DO63C4H, DN400 / 16" DO63C4H-***
 

Deltatop DO63C50, DN50 / 2" DO63C50-***
 

Deltatop DO63C5H, DN500 / 20" DO63C5H-***
 

Deltatop DO63C65, DN65 / 2-1/2" DO63C65-***
 

Deltatop DO63C6H, DN600 / 24" DO63C6H-***
 

Deltatop DO63C7H, DN700 / 28" DO63C7H-***
 

Deltatop DO63C80, DN80 / 3" DO63C80-***
 

Deltatop DO63C8H, DN800 / 32" DO63C8H-***
 

Deltatop DO63C9H, DN900 / 36" DO63C9H-***
 

Deltatop DO64P1F, DN150 / 6" DO64P1F-***
 

Deltatop DO64P1H, DN100 / 4" DO64P1H-***
 

Deltatop DO64P1T, DN1000 / 40" DO64P1T-***
 

Deltatop DO64P1Z, DN125 / 5" DO64P1Z-***
 

Deltatop DO64P25, 1" DO64P25-***
 

Deltatop DO64P2F, DN250 / 10" DO64P2F-***
 

Deltatop DO64P2H, DN200 / 8" DO64P2H-***
 

Deltatop DO64P3F, DN350 / 14" DO64P3F-***
 

Deltatop DO64P3H, DN300 / 12" DO64P3H-***
 

Deltatop DO64P40, 1-1/2" DO64P40-***
 

Deltatop DO64P4F, DN450 / 18" DO64P4F-***
 

Deltatop DO64P4H, DN400 / 16" DO64P4H-***
 

Deltatop DO64P50, DN50 / 2" DO64P50-***
 

Deltatop DO64P5H, DN500 / 20" DO64P5H-***
 

Deltatop DO64P65, DN65 / 2-1/2" DO64P65-***
 

Deltatop DO64P6H, DN600 / 24" DO64P6H-***
 

Deltatop DO64P7H, DN700 / 28" DO64P7H-***
 

Deltatop DO64P80, DN80 / 3" DO64P80-***
 

Deltatop DO64P8H, DN800 / 32" DO64P8H-***
 

Deltatop DO64P9H, DN900 / 36" DO64P9H-***
 

Deltatop DO65F10, DN10 / 3/8" L=400mm DO65F10-***
 

Deltatop DO65F15, DN15 / 1/2" L=500mm DO65F15-***
 

Deltatop DO65F20, DN20 / 3/4" L=700mm DO65F20-***
 

Deltatop DO65F25, DN25 / 1" L=900mm DO65F25-***
 

Deltatop DO65F32, DN32 / 1-1/4" L=1100mm DO65F32-***
 

Deltatop DO65F40, DN40 / 1-1/2" L=1300mm DO65F40-***
 

Deltatop DO65F50, DN50 / 2" L=1500mm DO65F50-***
 

Deltatop DP61D Staudruck 12mm Diamond DP61D-***
 

Deltatop DP62D Staudruck 25mm Diamond DP62D-***
 

Deltatop DP63D Staudruck 42mm Diamond DP63D-***
 

Detektor DG17, Alu DG17-A***
 

Detektor DG27, Alu DG27-A***
 

Dichterechner FML621; Liquiphant FML621-***
 

Dichtring COY31-OR 51506985***
 

Dichtring, Sensor COS61, 2 Stuck 51518597***
 

Dichtungs-/O-Ringsatz EPDM fur CPA475 51506408***
 

Dichtungs-/O-Ringsatz FPM fur CPA475 51506407***
 

Dichtungssatz EPDM CPA442, FDA gelistet 51507170***
 

Dichtungssatz EPDM CPA473 51511871***
 

Dichtungssatz EPDM CPA474 51511874***
 

Dichtungssatz EPDM fuer CPA473 51518480***
 

Dichtungssatz EPDM fuer CPA474 51518483***
 

Dichtungssatz EPDM fuer CPA475 51518385***
 

Dichtungssatz FPM CPA442, FDA gelistet 51507169***
 

Dichtungssatz Kalrez fuer CPA473 51518482***
 

Dichtungssatz Kalrez fuer CPA474 51518485***
 

Dichtungssatz Perfluorelast CPA473 51511873***
 

Dichtungssatz Perfluorelast CPA474 51511876***
 

Dichtungssatz Silikon CPA442, FDA 51507171***
 

Dichtungssatz VITON CPA473 51511872***
 

Dichtungssatz VITON CPA474 51511875***
 

Dichtungssatz Viton f.CPA474 >April 05 51518484***
 

Dichtungssatz Viton f.CPA475 >April 05 51518386***
 

Dichtungssatz Viton fuer CPA473 51518481***
 

Digital-Anzeige, Halter XPFMI21-A***
 

DIPFIT CYY105 CYY105-***
 

Dipfit P CPA140 CPA140-***
 

Dipfit W CPA111 CPA111-***
 

Dipfit W CPA510 CPA510-***
 

Dipfit W CPA530 CPA530-***
 

Dipfit W CYA611 CYA611-***
 

Dipfit W CYA611 CYA611-***
 

Dipfit W CYA611 CYA611-***
 

Dipfit W CYA611 CYA611-***
 

DIPFIT-P CLA140 CLA140-***
 

DIPFIT-W CLA111 CLA111-***
 

Dk-Messgerat + Messbecher im Koffer ZPF-TSP***
 

DK5CA-2A
 
?????????????? ??????, DK5CA-2A ??? ???????????? Promag 10/50/51/53/55 (10 ??????), Endress+Hauser

DO62C1Z-ECBGSC2RAC1AAA1AAALA2BEDD + PMD75-AAA7881DAAA
 
??????? ????????? ??????? ?? ???????? ???????? Deltatop DO62C1Z, DN125 / 5" DO62C1Z-ECBGSC2RAC1AAA1AAALA2BEDD + PMD75-AAA7881DAAA, Endress+Hauser

DO62C2H-CPBASC2RAD1AAA1AAALA2BEBD + PMD75-AAA7881DAAA
 
??????? ????????? ??????? ?? ???????? ???????? Deltatop DO62C2H, DN200 / 8" DO62C2H-CPBASC2RAD1AAA1AAALA2BEBD + PMD75-AAA7881DAAA, Endress+Hauser

DO62C2H-GCBFSC2RAG3AHH1AAACA2BDDD + PMD75-AAA7881DAAA
 
??????? ????????? ??????? ?? ???????? ???????? Deltatop DO62C2H, DN200 / 8" DO62C2H-GCBFSC2RAG3AHH1AAACA2BDDD + PMD75-AAA7881DAAA, Endress+Hauser

Doppelstabsonde 11362Z 11362Z-***
 

Dosiereinheit Glas 350ml ERSA-AE***
 

Dreistabsonde 11363Z 11363Z-***
 

Drosselventil Pneumatikzyl. CPA473/474 51511990***
 

Druckdichte Verschraubung G 1/2" ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G 3/4", 22 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1", 14,5 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1", 17.5mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1", 22 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1"1/2, 22 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1"1/2, 34 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1"1/4, 34 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G1/2", 17,5 mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G3/4", 14,5mm ERSA-A***
 

Druckdichte Verschraubung G3/4", 17,5 mm ERSA-A***
 

Druckminderer Anschlusse R 1/2" 50046134***
 

Druckprufzeugnis TZC138 TZC138-***
 

Drucksensor-Dummy G1 ZPP-A***
 

Drucksensor-Dummy G1-1/2 ZPP-A***
 

Drucksensor-Dummy G1/2 ZPPMP41-A***
 

DTI200-A11B1A
 
?????? magphant DTI200-A11B1A, E+H

DTI200-A14A1A
 
?????? ?????? magphant, DTI200-A14A1A, Endress+Hauser

Durchflussarmatur m.Totraumreduzierung 51509332***
 

Durchflussgefaess CNS/CSS70 mit R/4" 51515762***
 

Durchflussgefass 1.4404, DN25 51502801***
 

Durchflussgefass CLA 752 CLA752-A***
 

Durchflusskammer CUE21/CUE22 51518575***
 

Easytemp TMR31, Kompaktthermometer TMR31-***
 

Easytemp TMR31, Kompaktthermometer TMR31-***
 

Easytemp TMR35, Kompaktthermometer TMR35-***
 

Easytemp TMR35, Kompaktthermometer TMR35-***
 

Ecofit CPA640, Adapterset CPA640-***
 

Ecograph T RSG30 RSG30-***
 

Ecograph T RSG30 RSG30-***
 

Ecograph T RSG30A1, Software RSG30A1-***
 

Eingangsmodul FXZ520 FXZ520-***
 

Einschwei?stutzen fur C_A451/CUA120-B ERSA-A***
 

Einschweiss-Armatur DN100, 10bar, 200oC ZPF-A***
 

Einschweiss-Armatur DN100, 200oC ZPF-A***
 

Einschweiss-Armatur DN50, 10bar, 200oC ZPF-A***
 

Einschweiss-Armatur DN50, 200oC ZPF-A***
 

Einschweiss-Armatur DN80, 10bar, 200oC ZPF-A***
 

Einschweiss-Armatur DN80, 200oC ZPF-A***
 

Einschweissadapter G1/2 316L ZPFTL20-A***
 

Einschweissadapter G1 ZPP-A***
 

Einschweissadapter G1 3.1 ZPP-A***
 

Einschweissadapter G1 d=60, 316L ZPM-A***
 

Einschweissadapter G1 d=60, 316L ZPM-A***
 

Einschweissadapter G1, ausrb., 316L ZPFTL-A***
 

Einschweissadapter G1, ausrb., 316L 3.1 ZPFTL-A***
 

Einschweissadapter G1, d=60, 316L 3.1 ZPM-A***
 

Einschweissadapter G1-1/2, 316L ZPP-A***
 

Einschweissadapter G1-1/2, 316L 3.1 ZPP-A***
 

Einschweissadapter G1/2 ZPPMP41-A***
 

Einschweissadapter G1/2 3.1 ZPPMP41-A***
 

Einschweissadapter G3/4, 316L 3.1 ZPFTL5-A***
 

Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L, 3.1 ZPFTL20-A***
 

Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L, 3.1 ZPF-A***
 

Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L, 3.1 ZPF-A***
 

Einschweissadapter G3/4, d=55, 316L ZPFTL5-A***
 

Einschweissadapter gerade f. CPA450-*F/G 51502284***
 

Einschweissadapter Rd52 ZPFTL-A***
 

Einschweissadapter Rd52, 316L 3.1 ZPFTL-A***
 

Einschweissadapter Uni D65, 316L ZPM-A***
 

Einschweissadapter Uni D65, 316L ZPM-A***
 

Einschweissadapter Uni D65, 316L 3.1 ZPM-A***
 

Einschweissadapter Uni D85, 316L ZPM-A***
 

Einschweissadapter Uni D85, 316L ZPM-A***
 

Einschweissadapter Uni D85, 316L 3.1 ZPM-A***
 

Einschweissflansch DRD DN50, 304 ZPM-A***
 

Einschweissflansch DRD DN50, 316L ZPM-A***
 

Einschweissflansch DRD DN50, 316L 3.1 ZPM-A***
 

Einschweissmuffe fur G1/2" Dichtsystem ERSA-A***
 

Einschweisspulstutzen DN65 komplett 51500912***
 

Einschweissrohrstuck + Schutzrohr TMR35F TMR35F-***
 

Einschweissstuck 11371 D30 G1/2,VA, Dtg. XP11371-A***
 

Einschweissstuck FMB70, 304 ZPDB50L-A***
 

Einschweissstuck FMB70, 316Ti ZPDB50L-A***
 

Einschweissstuck G3/4, O-Ring 316Ti ZZF-A***
 

Einschweissstutzen 1.4404, gerade 51502798***
 

Einschweissstutzen 1.4404, schrag 51502799***
 

Einschweissstutzen CPA442, gerade, 30mm 51508051***
 

Einschweissstutzen CPA442, gerade, 50mm 51508049***
 

Einschweissstutzen CPA442,schrag,30/40mm 51508052***
 

Einschweissstutzen CPA442,schrag,50/60mm 51508050***
 

Einspeiseklemme RNB130A,A XARNB-A***
 

Einstabsonde 11371 11371-***
 

Einstabsonde 11375Z 11375Z-***
 

Einstabsonde 11961Z 11961Z-***
 

Eintaucharmatur kpl.schwenkbar XPASP-A***
 

Elektrische Endschalter, Nachrustsatz 51502873***
 

Elektrolyt , COS21D-C 51518703***
 

Elektrolyt COS21/21D-A 51505873***
 

Elektrolyt; COS21D-B 51518701***
 

Elektrolytgefa? CPY7 CPY7-***
 

Elektronik FEW52 FEW52-A***
 

Elektronik FEW54 FEW54-A***
 

Elektronik FEW58 FEW58-A***
 

Elektronikeinsatz FEL67 FEL67-A***
 

Elektronischer Vorwahlzahler RXC 151-A SCHAWA-A***
 

Elektronischer Vorwahlzahler RXC 151-D SCHAWA-A***
 

Elektronischer Vorwahlzahler RXC 251-A SCHAWA-A***
 

Elektronischer Vorwahlzahler RXC 251-D SCHAWA-A***
 

Endstuck Schlauch kpl. V2A=500mm XARPT20-A***
 

Energiebrucke 6,2mm RNB XARNB-A***
 

Energiemanager RMC621 RMC621-***
 

Energiemanager RMC621A, Zubehor RMC621A-***
 

EPDM Dichtungssatz, standard f. CPA471 51502802***
 

EPDM-O-Ring-Satz fur CPA 140 50089296***
 

EPDM-O-Ring-Satz fur CPA 240-2 50089408***
 

EPDM-O-Ring-Satz fur CPA 240-3 50089412***
 

EPDM-O-Ring-Satz fur CPA 441 50029766***
 

EPDM-O-Ring-Satz fur CPA 450 50090489***
 

Erdungsring-Set HAW569 M20 XAHAW-A***
 

Ersatzwechselpatronen CCY 14-WP 50005255***
 

Farbeindringprufung TZC 125 TZC125-60008149***
 

FDA-Konformitatserklarung SCDIEN-A***
 

FDU93-RG6A
 
?????? ?????????????? Prosonic S FDU93, FDU93-RG6A (Cable Lenght = 30m), Endress+Hauser

FDU93-RG8A
 
?????? ?????????????? Prosonic S FDU93, FDU93-RG8A (Cable Lenght = 80m), Endress+Hauser

FDU93-RG8A
 
?????? ?????????????? Prosonic S FDU93, FDU93-RG8A (Cable Lenght = 170m), Endress+Hauser

FDU95-E1G1A
 
?????????????? ?????? ??? ???????????? ????????? ?????? Prosonic S FDU95, FDU95-E1G1A, Endress+Hauser
FDU95 – ??? – ??? ????????? ?????? ??????? ????????? ?? 45 ?.
E – ?????????? – ATEX II 1/2D;
1 – ???????????; ?????????????; ???????? - -40...+80°C; 70 c?; ????????: 316L, ?????? – PE;
G – ??????????? ? ??????? (????????? ???????) - ?????? ISO228 G1, UP;
1 – ????? ?????? – 5 ??????;
A - ?????????????? ????? – ???.

FDU95-R1G1A
 
?????????????? ?????? ??? ???????????? ????????? ?????? Prosonic S FDU95, FDU95-R1G1A, Endress+Hauser

Feldgehause TAF10 TAF10-***
 

FGW2AA6G4A
 
?????? FTL 50 FGW2AA6G4A, Endress+Hauser

FieldCare "Device Setup" SFE 250 (CD) SFE250_56004088***
 

FieldCare Lite SFE550 (CD) SFE550_56004080***
 

FieldCare Standard SFE551 SFE551-***
 

Fieldcheck Pruf-/Simulationssystem kpl. 50098801***
 

Fieldgate FXA320 FXA320-***
 

Fieldgate FXA520 FXA520-***
 

Fieldgate FXA720 FXA720-***
 

Fieldgate Solution FXA360 FXA360-***
 

Fieldgate Solution FXA560 FXA560-***
 

Fieldgate Viewer SPV10, V1.1 SPV10_***
 

Fieldgate Viewer SPV10, V1.1 upgrade SPV10_***
 

Filterelement fur CAT430 51509236***
 

Flachdichtung 50x65x1 PTFE, FDA, 5 Stuck XPM-A***
 

Flachmutter DIN 431 1" aus VA SCZUB-A***
 

Flansch + Horn DN250/PN16 Levelflex ZPFMP4-A***
 

Flansch + Horn EN DN200/PN16 Levelflex ZPFMP4-A***
 

Flansch ANSI RF2/150psi G1, 316Ti ZPF-A***
 

Flansch Block, 92x92 G1, 316 ZPF-A***
 

Flansch DIN B DN100/PN16 + G1, PP-FR ZPF-A***
 

Flansch DIN B DN150/PN16 + G1, PP-FR ZPF-A***
 

Flansch DIN B DN200/PN16 + G1, PP-FR ZPF-A***
 

Flansch DIN B DN250/PN16 + G1, PP-FR ZPF-A***
 

Flansch DIN B DN50/PN40, G1, 316Ti ZPF-A***
 

Flansch DIN B DN80/PN16 + G1, PP-FR ZPF-A***
 

Flansch DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti ZPF-A***
 

Flansch DN40 PN16, Rp1-1/2, 316Ti ZPF-A***
 

Flansch DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu ZPF-A***
 

Flansch DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti ZPF-A***
 

Flansch FAU70A FAU70A-***
 

Flansch FAU70E FAU70E-***
 

Flansch-Adapter CUA 120 CUA120-***
 

Flansch-Armatur DIN/EN DN100,25bar,200oC ZPF-A***
 

Flansch-Armatur DIN/EN DN50, 25bar,200oC ZPF-A***
 

Flansch-Armatur DIN/EN DN80, 25bar,200oC ZPF-A***
 

Flowfit P CPA240 CPA240-***
 

Flowfit W COA250 COA250-***
 

Flowfit W CPA250 CPA250-***
 

FLOWFIT-W CCA250 CCA250-***
 

FLOWFIT-W CUA250 CUA250-***
 

Flowphant T DTT31 DTT31-***
 

Flowphant T DTT31 DTT31-***
 

Flowphant T DTT35 DTT35-***
 

Flowphant T DTT35 DTT35-***
 

Fluoraz-O-Ring-Satz fur CPA 140 50089299***
 

Fluoraz-O-Ring-Satz fur CPA 240-2 50089411***
 

Fluoraz-O-Ring-Satz fur CPA 240-3 50089415***
 

FMB70-ABA1FA2UECAA
 
?????? ?????? ???????????????? Deltapilot S FMB70, FMB70-ABA1FA2UECAA, Endress+Hauser

FMB70-ABR1HB2TDCAA
 
?????? ????????????????? ???????? Deltapilot S FMB70-ABR1HB2TDCAA, Endress+Hauser

FMB70-ACR1CA200CAA
 
?????? ????????????????? ???????? Deltapilot S FMB70-ACR1CA200CAA, Endress+Hauser

FMB70-ACR1CA200CAA
 
?????? ?????? ???????????????? Deltapilot S, FMB70-ACR1CA200CAA, Endress+Hauser

FMB70-ACR1FA200CAA
 
?????? ????????????????? ???????? Deltapilot S FMB70-ACR1FA200CAA, Endress+Hauser

FMB70-ACR1FA200CAA
 
?????? ????????????????? ???????? Deltapilot S FMB70-ACR1FA200CAA, Endress+Hauser
FMB70 – ?????????? ??????????;
A – ???????????? - ?????? ??? ??????????????? ??????? ??????????;
C – ?????, ??????????? - 4...20 mA HART, ??? ???????;
R – ??????, ??????? ??????, ????????? ???? – ??????????? T17, 316L ????. ????? ????????????? ?????????? IP66/68 NEMA6P; M20,
1F – ???????? ????????? ???????; ????????????? ?????? - 400 mbar/40 kPa/6psi/4 mH2O/160 inH2O; 8 bar/800 kPa/120 psi/80 mH2O/3200 inH2O;
A – ??????????, ???????? – ???????? ????????? ??????, %;
2 – ??????? ????????????? ??????; ?????????? – Alloy C276; ???????;
00 – ????????????? ? ????????; ???????? – ????????????? ??????????
????????????? ??????? 44 ?? ????. ????? 316L, ? ?.?. ???????? ??????????,
EHEDG, 3A (CRN);
C – ?????????? – ????????????? ????? (FDA)
A – ?????????????? ????? 1 - ??? ?????;
A – ?????????????? ????? 2 - ??? ?????;

FMI151-A2AMRJB3A1A
 
Level sensor E+H DC11TESAC11E1BKL1 ?????? FMI151-A2AMRJB3A1A

FMI51-A1AGCJB2A1A
 
????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? Liquicap M FMI51, FMI51-A1AGCJB2A1A (L=300 ??) Endress+Hauser

FMI51-A1BGGJW3A1A
 
????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? Liquicap M FMI51-A1BGGJW3A1A (L=1000 ??) Endress+Hauser

FMI51-A1BTDJB1A1A
 
????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? Liquicap M FMI51, FMI51-A1BTDJB1A1A (L=300 mm), Endress+Hauser

FMI51-A2AMRJB3A1A
 
?????? ?????? FMI51-A2AMRJB3A1A, Endress+Hauser

FMI51-A2AMRJB3A1A
 
?????? ?????? FMI51-A2AMRJB3A1A, Endress+Hauser

FMI51-A2AMRJB3A1A,
 
????????? ????????? Liquicap M FMI51-A2AMRJB3A1A, Endress+Hauser

FMI51-A2BTDJA3A1A
 
?????? ?????? FMI51-A2BTDJA3A1A, Endress+Hauser

FMI51-A2BTDJA3A1A
 
?????? ?????? FMI51-A2BTDJA3A1A, Endress+Hauser

FMP40-5LL2CMJB21AA
 
????????????? ???????????????????? ?????????? Promass 80F, 80F80-AD2SAPAAAEAH, Endress+Hauser

FMP40-5LL2CMJB21AA
 
??????????????? ????????? Levelflex M FMP 40 FMP40-5LL2CMJB21AA, Endress+Hauser

FMP40-7HE2CGJB21GA
 
??????????????? ?????? ?????? Levelflex M FMP40, FMP40-7HE2CGJB21GA, Endress+Hauser

FMP40-AAA2CGJB21AA
 
??????????????? ????????? Levelflex M FMP 40 ( FMP40-AAA2CGJB21AA (L=20000mm)), Endress+Hauser

FMP40-AAA2CRJB11AA L
 
???????????? ??????????????? ???????? ????????? ??? ???????????? ????????? ?????? FMP40-AAA2CRJB11AA L=11500 mm, Endress+Hauser, ????????

FMP40-AAA2CRJB211A
 
??????????????? ????? Levelflex M, FMP40-AAA2CRJB211A,(2300mm), Endress+Hauser

FMP40-AAA2GRJB21AA
 
?????? ?????? LEVELFLEX M FMP40-AAA2GRJB21AA L=16000 mm, Endress+Hauser, ????????

FMP40-AAA2GRJB21AA
 
?????? ?????? LEVELFLEX M FMP40-AAA2GRJB21AA L=1600 mm, Endress+Hauser, ????????

FMP40-ABB2CFJB11AA
 
??????????????? ????? Levelflex M, FMP40-ABB2CFJB11AA, Endress+Hauser
FMP40 – ???;
A - ??????????? - ??????? ?????????? ??? ????????????? ???????;
B - ??? ????? - 6 ?? ????. ????, ??????? ????????;
B - ????? ?????, ???????? ??, - L=20000??, 6 ?? ????, 316;
2 – ????????? - FKM O-Ring (????. Viton) ????. -30 °C...+150 °C
CFJ – ??????????? ? ???????, ???????? – ?????? ??40 PN25/40, ???????? EN 1092-1, B1 ???????? DIN 2527, ???????? 316L;
B – ?????????? ??????????? / ???????????? - 2-?????????, 4…20 ?? HART;
1 – ??????? - ??? ???????;
1 – ?????????? ??????????? - ??????????? ?????????? ??????;
A – ?????? ? ????????? ???? / ???? - ??????????? F12-??????, ????????????, IP68, ????????? ???? M20x1,5;
A – ?????????????? ????? - ??? ??????.

FMP40-ALL3CGJB21AA
 
??????????????? ?????? ?????? Levelflex M FMP40, FMP40-ALL3CGJB21AA, DN50, L=2800, Endress+Hauser

FMP40-ALL3CGJB21AA
 
??????????????? ?????? ?????? Levelflex M FMP40, FMP40-ALL3CGJB21AA, DN50, L=2800, Endress+Hauser

FMP41C-1KCJKB21A2A
 
??????????????? ?????? ?????? Levelflex M FMP41C, FMP41C-1KCJKB21A2A(L=3200mm), Endress+Hauser

FMP41C-1KCJKB21A2A
 
???????????????????? ????????????? omnigrad M, TR10-BBE3BGSXH3000(L=3000mm), Endress+Hauser

FMR230-14MCWJAA2A
 
????????????? ????????? micropilot M, FMR230-14MCWJAA2A, Endress+Hauser

FMR231-1BBNJAA2CA
 
????????????? ????????? FMR231-1BBNJAA2CA, Endress+Hauser

FMR240-12V1GGJAB2A
 
????????????? ????????? micropilot M FMR 230, FMR240-12V1GGJAB2A, Endress+Hauser

FMR240-A2V1GGJAA2A
 
????????????? ????????? micropilot M FMR 230, FMR240-A2V1GGJAA2A, Endress+Hauser

FMR240-A2V1GGJAB2A
 
????????????? ????????? micropilot M FMR 230, FMR240-A2V1GGJAB2A, Endress+Hauser

FMR240-A5E1CRJAA2A
 
?????????? ?????? ????????????? FMR240-A5E1CRJAA2A, Endress+Hauser, ????????

FMR250-A5E1XEJAB2K
 
???????? ????????? FMR250-A5E1XEJAB2K, Endress+Hauser

FMR250-C5E1XEJAB2K
 
???????? ????????? FMR250-C5E1XEJAB2K, Endress+Hauser

FMU231E-AA32
 
?????????????? ?????? ?????? Prosonic T FMU231E, FMU231E-AA32, Endress+Hauser

FMU231E-AA32
 
?????????????? ?????? ?????? Prosonic T, FMU231E-AA32, Endress+Hauser

FMU40-ANB1A2
 
?????????????? ?????? ?????? FMU40-ANB1A2, Endress+Hauser

FMU41-1RB2A2
 
?????????????? ?????? ?????? Prosonic M FMU41, FMU41-1RB2A2, Endress+Hauser

FMU41-ANB1A2
 
?????? ?????? FMU41-ANB1A2, Endress+Hauser

FMU41-ARB2A2
 
?????????????? ?????? ?????? Prosonic M FMU41, FMU41-ARB2A2, Endress+Hauser

FMU42-1SB2A23A
 
?????????????? ?????? ?????? Prosonic M, FMU42-1SB2A23A, Endress+Hauser

FMU90-J11KB111AA2A
 
??????????????? ??? ?????????????? ???????? Prosonic S FMU90, FMU90-R11KB111AA2A, Endress+Hauser
FMU90 – ???;
R - ?????????? – ATEX II 3D;
1 – ??????????- ????????? ??????;
1 - ??????, ???????? - ?????? ??? ???????? ??????? PC, IP66 NEMA 4x;
K – ?????????? - ??? ???????, ????? ????????????;
B – ?????????? ??????? - 10,5-32 VDC;
1 – ????? – 1-? ?????? FDU9x/8x;
1 – ????? (????????????) – 1-?? ????, SPDT;
1 – ????? – 1-? 0/4-20 ?A, HART;
A – ??????????????? ???? – ???;
A – ??????? Datalog – ???????? ??????????;
2 – ????? - de, en, ru, pl, cs;
A – ?????????????? ????? – ???.

FMU90-R11CA131AA2A
 
??????????????? ??? ?????????????? ???????? Prosonic S FMU90, FMU90-R11CA131AA2A, Endress+Hauser

FMU90-R11CA131AA2A
 
??????????????? ??? ?????????????? ???????? Prosonic S FMU90, FMU90-R11CA131AA2A, Endress+Hauser

FMU90-R12CA131AA2A
 
??????????????? ??? ?????????????? ???????? Prosonic S FMU90, FMU90-R12CA131AA2A, Endress+Hauser

FMX167-A1ABB1B7
 
???????????????? ?????? ?????? Waterpilot FMX 167, FMX167-A1ABB1B7, Endress+Hauser

FMX167-A1ABC1B7
 
???????????????? ????????? Waterpilot FMX 167, FMX167-A1ABC1B7, Endress+Hauser

FMX167-A2ABC1B7
 
???????????????? ????????? Waterpilot FMX 167, FMX167-A2ABC1B7, Endress+Hauser

FPM (Viton)-Dichtungssatz fur CPA472 51502813***
 

FPM Dichtungssatz, standard f. CPA471 51502803***
 

FTC260-AA2A1
 
?????? ?????? Minicap FTC260-AA2A1, Endress+Hauser

FTC260-AA2D1
 
?????? ??????????? ?????? FTC260-AA2D1, Endress+Hauser

FTC260-AA4D1
 
????????? ?????? ??????????? ?????? minicap FTC260, FTC260-AA4D1, Endress+Hauser

FTC260-BA2D1
 
????????? ?????? ??????????? ?????? minicap FTC260, FTC260-BA2D1, Endress+Hauser

FTC262-BA14D1 (L-1000mm)
 
????????? ?????? ??????????? ?????? FTC262-BA14D1 (L-1000mm), Endress+Hauser

FTC262-BA14D1 (L-2000mm)
 
????????? ?????? ??????????? ?????? FTC262-BA14D1 (L-2000mm), Endress+Hauser

FTC262-BA14D1 (L-2800mm)
 
????????? ?????? ??????????? ?????? FTC262-BA14D1 (L-2800mm), Endress+Hauser

FTC325-A2A31
 
??????????????? ? ??????????????? ?????????? ????? FTC325-A2A31, Endress+Hauser
A – ??????? ?????????? – ??????????????? ????;
2 – ???? - 3-????????? ????? ???????????, ?????? ?? DIN-????? 22,5 mm
A – ??????? - 85... 253V AC, 50/60 Hz
3 – ????? - 1 x level SPDT + 1x alarm SPDT
1 – ?????????????? ????? - ??????????

FTC968
 
????????? ?????? ?????? Nivector FTC968 DC PNP, Endress+Hauser

FTC968 DC PNP
 
????????? ?????? ?????? Nivector FTC968 DC PNP, Endress+Hauser

FTE30-AA13
 
??????????? ???????????? ?????? FTE30-AA13, Endress+Hauser

FTE30-EAB1
 
??????????? ???????????? ?????? FTE30-EAB1, Endress+Hauser

FTI55-AAA1RG143A3A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap M FTI55-AAA1RG143A3A L=1300mm, Endress+Hauser

FTI55-AAA1RG143A3A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap M FTI55-AAA1RG143A3A L=1800mm, Endress+Hauser

FTI55-AAA2RG143A3A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap M FTI55-AAA2RG143A3A, Endress+Hauser

FTI55-AAE2RG143A3A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap M FTI55-AAE2RG143A3A L=600mm, Endress+Hauser

FTI56-AAD1RV113A1A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap M FTI56, FTI56-AAD1RV113A1A (L=2000), Endress+Hauser

FTI56-BAB2RVJ11A1A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap M FTI56, FTI56-BAB2RVJ11A1A (L=2000), Endress+Hauser
Solicap M FTI56-BAB2RVJ11A1A
? – ?????????? (????????????) – ???????????????? ?????????? ATEX 1/3 D;
? – ????? ?????????? ????? - ?? ???????, ???????????
D – ????? ???????? ????? - 2000 ??, ???? 14 ??, ???????????? ?????, ?????;
1 – ???????? ????? - ????????? ????????????? (????????) ????. 120°?;
RV1 – ?????????????? ?????? - R1-1/2, ?????, ?????? DIN 2999;
1 – ??????????? ???????, ????? - FEI53; 2 – ?????????, 19-253VAC;
3 – ?????? - F17 ??????????? IP66, NEMA 4X;
? – ????????? ????? - M20, ????????? ??????????;
1 – ??????????? ????? – ??????????;
? – ?????????????? ?????????? - ??????? ??????????.

FTI56-BAB2RVJ43A1A
 
????????? ?????? ??????????? ?????? Solicap-M FTI56-BAB2RVJ43A1A, Endress+Hauser

FTI77-A2BABBT1W3A1A
 
????????? ?????? ?????? FTI77-A2BABBT1W3A1A, Endress+Hauser
A – ???????????? (Ex) – ?????? ?????????? ??? ????????????;
2 – ?????????? – ???????, ??????????????? ????????;
B – ?????????? ?????, L3 – 200??, ?????;
AB – ???????? (???????) ?????, L1 – 200??, ?????;
BT1 – ??????????? ? ???????? – ?????? DN100, PN10/16 A steel EN1092-1 (DIN2527 B);
W – ???????????, ????? - ??????????? ??? FEI5x
3 - ???????? ??????? - F17 ????????? IP66, NEMA4X
A – ????????? ???? - M20;
1 – ?????? ?????????? - ??????????;
A – ?????????????? ????? – ??????????.

FTL 20-002B
 
?????? ?????? ??????????. FTL 20-002B, E+H

FTL20-0010
 
?????? FTL20-0010, Endress+Hauser

FTL20-0010
 
?????? FTL20-0010, Endress+Hauser

FTL20-0020
 
?????? FTL20-0020, Endress+Hauser

FTL20-0020
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL20, FTL20-0020, Endress+Hauser

FTL20-0020
 
?????? ?????? E+H FTL20-0020 52008741, Endress+Hauser

FTL20-0020
 
???????????? ????????? Liquiphant FTL20, FTL20-0020, Endress+Hauser

FTL20-0020
 
?????? FTL20-0020, Endress+Hauser

FTL20-0020 52008741
 
?????? ?????? E+H FTL20-0020 52008741

FTL20-0020 52008741
 
?????? ?????? FTL20-0020 52008741, Endress+Hauser

FTL20-0026
 
???????????? ????????? Liquiphant FTL 20, FTL20-0026, Endress+Hauser

FTL20-0026
 
???????????? ????????? Liquiphant FTL 20, FTL20-0026, Endress+Hauser

FTL20-0026
 
???????????? ????????? Liquiphant FTL 20, FTL20-0026, Endress+Hauser

FTL20-002B
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL20, FTL20-002B, Endress+Hauser

FTL20-0110
 
???????????? ????????? Liquiphant FTL20, FTL20-0110, Endress+Hauser

FTL20-0120
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL20, FTL20-0120, Endress+Hauser

FTL20-3020
 
???????????? ????????? Liquiphant FTL20, FTL20-3020, Endress+Hauser

FTL20-3020
 
???????????? ?????? ?????? FTL20-3020, Endress+Hauser

FTL20H-0GDJ2F
 
?????? ?????? E+H FTL20H-0GDJ2F, E+H

FTL20H-0GDJ2F
 
???????????? ?????? ?????? FTL20H-0GDJ2F, Endress+Hauser

FTL20H-0GEJ2B
 
???????????? ?????? ?????? FTL20H-0GEJ2B, Endress+Hauser

FTL20H-0MQJ2D
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL20H-0MQJ2D, Endres+Hauser

FTL20H-0MQJ2D
 
?????? ?????? FTL20H-0MQJ2D, E+H

FTL20H-0TCJ2B
 
?????? ?????? FTL20H-0TCJ2B, E+H

FTL20H-0TDJ2B
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL20H-0TDJ2B, Endres+Hauser

FTL260, Montagesatz (Einbau von oben) ZPFTL260-A***
 

FTL260-0010
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T, FTL260-0010, Endress+Hauser

FTL260-0010
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T, FTL260-0010, Endres+Hauser

FTL260-0020
 
??????? ?????? FTL260-0020 ENDRESS+HAUSER

FTL260-0020
 
?????????? ?????? Liquiphant T FTL260-0020, Endress+Hauser, ????????

FTL260-0020
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL260, FTL260-0020, Endres+Hauser

FTL260-0020
 
?????? ??????: E+H LIQUIPHANT DC FTL260-0020

FTL260-0020
 
???????????? ?????? ?????? Liquiphant T FTL260, FTL260-0020, Endress+Hauser

FTL260-0020
 
???????????? ?????? ?????? Liquiphant T FTL260-0020, Endres+Hauser

FTL260-0020
 
??????? ?????? FTL260-0020 ENDRESS+HAUSER

FTL260-0020
 
???????????? ?????? ?????? Liquiphant T FTL260, FTL260-0020, Endres+Hauser

FTL260-0020
 
???????????? ?????? ?????? FTL260-0020, Endress+Hauser

FTL260-0020
 
???????????? ?????? ?????? Liquiphant T FTL260, FTL260-0020, Endres+Hauser

FTL260-0022
 
???????????? ???????????? ?????? Liquiphant T FTL260, FTL260-0022, Endres+Hauser

FTL260-0120
 
???????????? ?????? ?????? Liquiphant T FTL260, FTL260-0120, Endres+Hauser

FTL325P-F1A1
 
??????????????? Nivotester FTL325P, FTL325P-F1A1, Endress+Hauser

FTL50-AGF2AA2F5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M,Endress+Hauser

FTL50-HGF2AA8F6A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M,Endress+Hauser

FTL50-LGM2AA2G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50-LGM2AA2G5A, Endress+Hauser

FTL50-WGR2AA2F5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50-WGR2AA2F5A, Endress+Hauser

FTL50/50H_020_GQ2
 
??????? ??????? G3/4, d= 55, 316L ??? FTL50/50H_020_GQ2, Art. 52001052, Endress+Hauser

FTL50H-AGQ2AC2D3A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50H-AGQ2AC2D3A, Endress+Hauser

FTL50H-AGQ2AC2D3A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50H-AGQ2AC2D3A, Endress+Hauser

FTL50H-AGW2AC2G4A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50H-AGW2AC2G4A, Endress+Hauser

FTL50H-AGW2AC2G6A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50H-AGW2AC2G6A, Endress+Hauser

FTL50H-AMA2AC2G4A
 
?????? ??????? LIQUIPHANT M FTL50H-AMA2AC2G4A, Endress+Hauser, ????????

FTL50H-KGQ2AC2G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL50H-KGQ2AC2G5A, Endress+Hauser

FTL51-AB82BB2G4A
 
???? ?????? Liquiphant M FTL51-AB82BB2G4A, Endress+Hauser

FTL51-AGN2BB4G6A
 
?????? ?????? FTL51-AGN2BB4G6A 148mm, Endress+Hauser

FTL51-AGR2DB4G4A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51-AGR2DB4G4A, Endress+Hauser

FTL51-HGF2BB5F6A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51-HGF2BB5F6A (L=3000 mm), Endress+Hauser

FTL51-HGF2YY5F6A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51-HGF2YY5F6A (L=3100 mm, 316L, Ra<3.2um/80grit), Endress+Hauser

FTL51-HGF2YY5F6A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51-HGF2YY5F6A (L=3200 mm, 316L, Ra<3.2um/80grit), Endress+Hauser

FTL51-HGR2BB7G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-HGR2BB7G5A (L = 150 mm), Endress+Hauser

FTL51-HGR2BB7G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-HGR2BB7G5A (L = 300 mm), Endress+Hauser

FTL51-HGR2BB7G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-HGR2BB7G5A (L = 1000 mm), Endress+Hauser

FTL51-HGW2BB5G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51-HGW2BB5G5A (L=450 mm), Endress+Hauser

FTL51-IGR2BB4G7A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-IGR2BB4G7A (L = 1000 mm), Endress+Hauser

FTL51-IGR2BB4G7A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-IGR2BB4G7A (L = 150 mm), Endress+Hauser

FTL51-IGR2BB4G7A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-IGR2BB4G7A (L = 300 mm), Endress+Hauser

FTL51-KBG2BB4G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51-KBG2BB4G5A (L=500 mm), Endress+Hauser

FTL51-KGQ2BB4G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-KGQ2BB4G5A (L=1500 mm), Endress+Hauser

FTL51-KGR2BB4G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-KGR2BB4G5A (L = 300 mm), Endress+Hauser

FTL51-KGR2BB4G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-KGR2BB4G5A (L = 150 mm), Endress+Hauser

FTL51-KGR2BB4G5A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51, FTL51-KGR2BB4G5A (L = 1000 mm), Endress+Hauser

FTL51-UGR2BB2E4A
 
??????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51-UGR2BB2E4A (200mm) ,Endress+Hauser

FTL51-UGR2BB2E5A
 
??????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51-UGR2BB2E5A (200mm) ,Endress+Hauser

FTL51-UGR2BB2E6A
 
??????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51-UGR2BB2E6A (200mm) ,Endress+Hauser

FTL51C-ABEKBK4G4AA*
 
??????????? ??????????? ?????? Liquiphant M FTL51C, FTL51C-ABEKBK4G4AA* L=300 mm, Endress+Hauser

FTL51H-ATC2BC2G4A
 
???????????? ???????????? ??????????? ?????? Liquiphant M, FTL51H-ATC2BC2G4A, Endress+Hauser

FTL70-AGQ2AB1G4AL
 
?????? ??????????? ?????? Liquiphant S FTL70-AGQ2AB1G4AL, Endress+Hauser

FTM20-4N45A
 
??????????? ?????? Soliphant T, FTM20-4N45A, Endress+Hauser
FTM20 – ?????????? ??????????;
4 – ???????????? - ATEX II 1/3 D
N – ??????????? ? ???????? - ??????, ANSI NPT1/2., 316L
4 – ????????????; ????? - FEM24: ???? DPDT, 19...253? AC / 55? DC
5 – ??????, ????????? ???? - F18 ???????? IP66/IP67, NEMA4X M20 ???????
A – ?????????????? ????? – ??????? ??????.

FTM20-AA22A
 
??????????? ?????? Soliphant T, FTM20-AA22A, Endress+Hauser

FTM20-AG25A
 
???? ?????? Soliphant T FTM20-AG25A, Endress+Hauser

FTM20-AG42A
 
???????????? ???????????? Soliphant T, FTM20-AG42A, Endress+Huaser

FTM21, FTM21-4G245A
 
???????????? ?????? ?????? Soliphant T FTM21, FTM21-4G245A, Endress+Hauser

FTM21-4G342A
 
???????????? ?????? FTM21-4G342A, Endress+Hauser

FTM21-4G422A
 
??????? ?????? Soliphant T FTM21-4G422A, Endress+Hauser

FTM21-AA922A
 
?????? E+H FTM21-AA922A

FTM21-AG242A
 
???????????? ?????? FTM21-AG242A, Endress+Hauser

FTM50-4GG2A4A32AA
 
?????? ??????????? ?????? Soliphant M, FTM50-4GG2A4A32AA, Endress+Hauser

FTM50-AGG2K4A12AA
 
?????? ??????????? ?????? Soliphant M, FTM50-AGG2K4A12AA, Endress+Hauser

FTM50-AGG2K4A12AA
 
?????? ??????????? ?????? Soliphant M, FTM50-AGG2K4A12AA, Endress+Hauser

FTM50-AGJ2A2A13AA
 
?????? ??????????? ?????? Soliphant M, FTM50-AGJ2A2A13AA, Endress+Hauser

FTM51-3GG2L1A12AA
 
????????????? ???????????? ???????????? ??????????? ?????? Soliphant M FTM51-3GG2L1A12AA (L=2000 mm), Endress+Hauser, ????????

FTM51-AGG2M2A12AA
 
?????? ????? ?????????? FTM51-AGG2M2A12AA L=400mm, Endress+Hauser

FTM51-AGG2M2A12AA
 
?????? ????? ?????????? FTM51-AGG2M2A12AA L=400mm, Endress+Hauser

FTM51-ATD2L2A72AA
 
????????????? ???????????? ???????????? ??????????? ?????? Soliphant M, FTM51-ATD2L2A72AA (L=2050 mm), Endress+Hauser

FTS 20 52010122
 
?????? E+H FTS 20 52010122

FTU230E - AA22 FMU30-1082/0 + RTA421-A12A
 
?????? ?????? ?????????????? Prosonic T FTU230E - AA22 ?????? ?? ?????? ?????? ?????????????? FMU30-1082/0 + RTA421-A12A, Endress+Hauser

FTU231E-AA21 FMU30-10A1/0 + RTA421-A12A
 
????????? ??????????? PROSONIC T FTU231E-AA21 ?????? ?? ?????? ?????? ?????????????? FMU30-10A1/0 + RTA421-A12A, Endress+Hauser

FTW325 A2B1A
 
???????????? ?????? ????????????? Nivotester FTW325 A2B1A (oder N. 52013830), Endress+Hauser, ????????

FTW325-A2B1A
 
?????????? ???????????? ?????? nivotester FTW 325, FTW325-A2B1A, Endress+Hauser

FTW325-A2B1A
 
?????????? ???????????? ?????? nivotester FTW 325, FTW325-A2B1A, Endress+Hauser

Fuhlgew. SS + Faltschirm, FMM20 XPFMM20-A***
 

Fuhlgew. SS + Faltschirm, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgew. Stahl + Faltschirm, FMM20 XPFMM20-A***
 

Fuhlgew. Stahl + Faltschirm, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Edelstahl, FMM20 XPFMM20-A***
 

Fuhlgewicht Edelstahl, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Edelstahlglocke, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Edelstahlskelett, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Fullgutbeutel, FMM20 XPFMM20-A***
 

Fuhlgewicht Fullgutbeutel, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Kunststoff, FMM20 XPFMM20-A***
 

Fuhlgewicht Schwimmer PVC, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Stahl, FMM20 XPFMM20-A***
 

Fuhlgewicht Stahl, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Stahlglocke, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fuhlgewicht Stahlskelett, FMM50 XPFMM50-A***
 

Fullelektrolyt CCY 14-F 50005256***
 

Fullelektrolyt COY 3-F 50053349***
 

Fullelektrolyt COY3HD-F 51503267***
 

Fullstandsonde T12656 Hochtemperatur T12656-***
 

Fullstandsonde T12892 Hochtemperatur T12892-***
 

FXA Service-Adapter Batchline verpackt 50106443***
 

FXA USB-Kabel 50101789***
 

FXA Verbindungsk.ToF-Gerate ATEX,CSA,FM 50101787***
 

FXA Verbindungskabel f.Ex-2Leiter Gerate 50106436***
 

FXA Verbindungskabel fur Proline-Gerate 50101788***
 

FXA Verbindungskabel ToF-Gerate ATEX 50102080***
 

FXA Verbindungskabel ToF-Gerate CSA,FM 50102081***
 

FXA193-BH
 
???????????? ??????????????? Service Interface FXA 193, FXA193-BH, Endress+Hauser

Gammapilot FTG470Z FTG470Z-***
 

Gammapilot M FMG60 FMG60-***
 

Gegenmutter G1, PVC ZPFTS20-A***
 

Gegenplatte fur Wandhalterung 51503581 51512992***
 

Gehause Feld, R4 182x180x165, 5x M20, PC ZPF-A***
 

Gehause Feld- PG, Tragschiene 90mm XPRMA-A***
 

Gehause Feldgehause Uberspannungsschutz XAHAW-A***
 

Gelanderhalt. fur Tauchrohr CUS 70 51503582***
 

Gelanderhalt.f.Tauchrohr mit Dach CUM750 51503583***
 

Gelanderhalterung Schutzdach CUC 101 51503584***
 

Gerate-Schild TAG 1 TAG1-***
 

Geratestecker TOP 68 51503255***
 

Geratezeichnung XDM-A***
 

Gewicht FTW32, VA, 3 Stuck XPFTW32-A***
 

Glas-Leitfahigkeitssensor, 120 mm 51511002***
 

Glas-Leitfahigkeitssensor, 230 mm 51511003***
 

Glas-Leitfahigkeitssensor, 360 mm 51511004***
 

Grenzwertschalter RTA421 RTA421-***
 

Grenzwertschalter RTA421 RTA421-***
 

GSM-Modul GM70 fur Pegelsonde PS70 SCHAWA-A***
 

Gutschrift fur grosse Transport-Trommel XDM-A***
 

Gutschrift fur kleine Transport-Trommel XDM-A***
 

Hakenschlussel DIN 1810 Form B 50090687***
 

Halsrohr fur separates Schutzrohr TN15-***
 

Hangebugel fur CPA 111 / CLA 111 CYY-A***
 

Hangegeschirr LIQUI-PORT 2000 XPRPT-A***
 

HART-Speisegerat FXN672 FXN672-***
 

Haube Klimaschutz, F6/F10 ZPF-A***
 

Haube Klimaschutz, F6/F7/F10 hoch Kf ZPF-A***
 

Haube Klimaschutz, F9 PA6 ZPF-A***
 

HistoROM / M-DAT, 16K XPP-A***
 

Hulse lang fur Armatur COA250 51507172***
 

Inbetriebnahme automatische ph-Messung XD21CP-***
 

Inbetriebnahme E+H Analysatoren XD21CL-***
 

Inbetriebnahme E+H Analysemessgerate XD21CZ-***
 

Inbetriebnahme E+H Messstellen XD21AB-***
 

Inbetriebnahme E+H Probenehmer XD21CM-***
 

Inbetriebnahme Kommunikationsnetzwerke XD21DD-***
 

Inbetriebnahme Uberfullsicherungen XD21FF-***
 

Inbetriebnahmepaket Aktiv XDPA01-***
 

Induktive Naherungsschalter NAMUR Ex 50087313***
 

Indumax H CLS54 CLS54-***
 

Indumax P CLS50 CLS50-***
 

Injektor CYR 10 CYR10-***
 

INS Induktiver Nahrungsschalter 50005179***
 

Inspektion XD10AB-***
 

Installationsdose VS CYY-A***
 

Installed Base Audit XD80-***
 

Instrumenten-Datenblatt: Kundenspezifik. XDM-A***
 

Instrumenten-Datenblatt: Techn. Daten XDM-A***
 

Interface PROFIboard 1-kanalig (PCI) ZPS-PCPS***
 

Interface PROFIcard 2 (PCMCIA) SPSZUB-PCPS***
 

Interface PROFIusb (USB) ZPS-PCPS***
 

Interface, R=250Ohm, P+F FI-PFH-110469 ZPFXA-PCPS***
 

iTEMP TMT112 DIN rail HART (12,6 mm) TMT112-***
 

iTEMP TMT121, DIN rail PCP (22,5 mm) TMT121-***
 

iTEMP TMT122, DIN rail HART (22,5 mm) TMT122-***
 

iTEMP TMT125, Mehrkanal Transmitter TMT125-***
 

iTEMP TMT127, DIN rail RTD TMT127-***
 

iTEMP TMT127, DIN rail RTD TMT127-***
 

iTEMP TMT128, DIN rail TC TMT128-***
 

iTEMP TMT128, DIN rail TC TMT128-***
 

iTEMP TMT142, Feldtransmitter HART TMT142-***
 

iTEMP TMT162, Feldtransmitter TMT162-***
 

iTEMP TMT180, Kopftransmitter Pt100 TMT180-***
 

iTEMP TMT181, Kopftransmitter PCP TMT181-***
 

iTEMP TMT182, Kopftransmitter HART TMT182-***
 

iTEMP TMT184, Kopftransmitter PA TMT184-***
 

iTEMP TMT187, Kopftransmitter RTD TMT187-***
 

iTEMP TMT187, Kopftransmitter RTD TMT187-***
 

iTEMP TMT188, Kopftransmitter TC TMT188-***
 

iTEMP TMT188, Kopftransmitter TC TMT188-***
 

iTEMP TMT85, Kopftransmitter FF TMT85-***
 

Kabel + Adapter HDB50 HDB50-***
 

Kabel 4x0,34, Dose M12, 316L, 90o, L=5m ZPF-A***
 

Kabel 4x0,34, Dose M12,316L,LED,90o,L=5m ZPF-A***
 

Kabel 4x0,34, Dose M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m ZPF-A***
 

Kabel M12x1 L=5m XPTSM-A***
 

Kabel Schnittstelle 4pol.-PC o. Software XARDL10-A***
 

Kabeladapter f.Proline Verbindungskabel 50102862***
 

Kabelverbindungsdose fur CUS65 51503632***
 

Kabelverschraubung Set 2x M20x1,5 IP68 XAHAW-A***
 

Kalibrierbecher fur CUS31 und CUS41 50057944***
 

Kalibrierkappe fur CPA 111 50066570***
 

Kalibrierkappe, COS31/41/61/51D/71 51518599***
 

Kalibrierkoffer CONCAL, 115 V AC CYY-A***
 

Kalibrierkoffer CONCAL, 230 V AC CYY-A***
 

Kalibrierlosung CLY11-A; 74,0 uS/cm 50081902***
 

Kalibrierlosung CLY11-B; 149,6 uS/cm 50081903***
 

Kalibrierlosung CLY11-C; 1,406 mS/cm 50081904***
 

Kalibrierlosung CLY11-D; 12,64 mS/cm 50081905***
 

Kalibrierlosung CLY11-E; 107,00 mS/cm 50081906***
 

Kalibriersatz CUE21/CUE23/CUE24 51518580***
 

Kalibrierung vor Ort XD60-***
 

Kalrez Dichtungssatz, standard CPA471 51502804***
 

Kalrez-Dichtungssatz fur CPA472 51502814***
 

KCL-Elektrolytlosungen CPY4 CPY4-***
 

Kennzeichnung durch Metallanhanger VA XDM-A***
 

Kennzeichnung durch Papieraufkleber XDM-A***
 

Kennzeichnung mit beigestelltem Schild XDM-A***
 

Kiste Typ"A" QG2000 900x650x750, BMX GAMMA-A***
 

Kiste Typ"A" QG2000 900x650x750, Holz GAMMA-A***
 

KIT CA71 Probesammler m.Fullstandsuberw. 51512089***
 

KIT CA71 Probesammler o. Fullstandsuberw 51512088***
 

KIT CAT411 Ersatzmembranen 51511288***
 

Klemmenblock Klemmengehause FMX167 ZPFMX167-A***
 

Klemmengehause 120x80x55, PC ZPP-A***
 

Klemmvorrichtung Dichtemessung FHG61 FHG61-***
 

Klimaschutzhaube FDU91 ZPFDU91-A***
 

Klimaschutzhaube F13/F17/F18 ZPM-A***
 

Klimaschutzhaube F13/F17/F18 ZPM-A***
 

Klimaschutzhaube F13/F17/F18 ZPM-A***
 

Klimaschutzhaube F13/F17/F18 ZPM-A***
 

Klimaschutzhaube FMU90/95 Feldgehause ZPFMU9-A***
 

Klimaschutzhaube Sondenkopf Form E ZPF-A***
 

KOBALT 60 1,85GBq (50mCi), M4 Gewinde KOB50-A***
 

KOBALT 60 1,85GBq (50mCi), Nippel KOB50-A***
 

KOBALT 60 185MBq (5mCi), M4 Gewinde KOB5-A***
 

KOBALT 60 185MBq (5mCi), Nippel KOB5-A***
 

KOBALT 60 3,7GBq (100mCi), M4 Gewinde KOB100-A***
 

KOBALT 60 3,7GBq (100mCi), Nippel KOB100-A***
 

KOBALT 60 370MBq (10mCi), M4 Gewinde KOB10-A***
 

KOBALT 60 370MBq (10mCi), Nippel KOB10-A***
 

KOBALT 60 37MBq (1mCi), M4 Gewinde KOB1-A***
 

KOBALT 60 37MBq (1mCi), Nippel KOB1-A***
 

KOBALT 60 7,4GBq (200mCi), M4 Gewinde KOB200-A***
 

KOBALT 60 7,4GBq (200mCi), Nippel KOB200-A***
 

KOBALT 60 740MBq (20mCi), M4 Gewinde KOB20-A***
 

KOBALT 60 740MBq (20mCi), Nippel KOB20-A***
 

KOBALT 60 74MBq (2mCi), M4 Gewinde KOB2-A***
 

KOBALT 60 74MBq (2mCi), Nippel KOB2-A***
 

Kollimator radial, NaJ Kristall ZPFMG60-A***
 

Kommunikationssoftware SFE220 SFE220-A***
 

Kompakt-Messstation CCE1 CCE1-A***
 

Kompakt-Messstation CCE3 CCE3-A***
 

Kompakt-Messstation CUE31 (230V) 51518048***
 

Kompakt-Messstation CUE31 (230V)+CUY22 51517496***
 

Kompressor 230V fur CAT220/CAT430/CPC300 51511868***
 

Konfigurationskit TXU10- TXU10-***
 

Konfigurationskit TXU10- TXU10-***
 

Krageneinschweissmuffe G1/2 XATSM-A***
 

Krageneinschweissmuffe G1/2 kpl. XATSM-A***
 

Kuhlmantel DG17/DG27, Stahl ZPDG-A***
 

Kuhlmantel DG17/DG27, Stahl + Flansch ZPDG-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, NaJ-Kristall ZPFMG60-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, PVT L=1200mm ZPFMG60-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, PVT L=1600mm ZPFMG60-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, PVT L=2000mm ZPFMG60-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, PVT L=200mm ZPFMG60-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, PVT L=400mm ZPFMG60-A***
 

Kuhlmantel FMG60, 316L, PVT L=800mm ZPFMG60-A***
 

Kupplung TOP68, 6-polig im Beutel 51501124***
 

Kurzungssatz FMI21 ZPFMI21-A***
 

KXB-PG DIN-Koaxialbuchse PG 16 50000667***
 

KXM-W Winkel-DIN-Koaxialstecker 50000665***
 

LCD-Modul 4st >32x21< steckbar XPF-A***
 

Leitfahigkeits-Handmessgerat CLM280 51510539***
 

Levelflex M FMP40 FMP40-***
 

Levelflex M FMP41C FMP41C-***
 

Levelflex M FMP43 FMP43-***
 

Levelflex M FMP45 FMP45-***
 

LF-Durchflu?gefass CLA 751 50004201***
 

Liquicap M FMI51 FMI51-***
 

Liquicap M FMI52 FMI52-***
 

Liquicap M FTI51 FTI51-***
 

Liquicap M FTI52 FTI52-***
 

Liquicap T FMI21 FMI21-***
 

Liquicap T FMI21 FMI21-***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m FTS20-A***
 

Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m FTS20-A***
 

Liquiline M CM42 CM42-***
 

Liquiline M CM42 CM42-***
 

Liquiline M CM42 CM42-***
 

Liquiline M CM42 CM42-***
 

Liquiphant M FTL50 FTL50-***
 

Liquiphant M FTL50H FTL50H-***
 

Liquiphant M FTL51 FTL51-***
 

Liquiphant M FTL51C FTL51C-***
 

Liquiphant M FTL51H FTL51H-***
 

Liquiphant S FDL60 FDL60-***
 

Liquiphant S FDL61 FDL61-***
 

Liquiphant S FTL70 FTL70-***
 

Liquiphant S FTL71 FTL71-***
 

Liquiphant T FTL20 FTL20-***
 

Liquiphant T FTL20 FTL20-***
 

Liquiphant T FTL20H FTL20H-***
 

Liquiphant T FTL20H FTL20H-***
 

Liquiphant T FTL260 FTL260-***
 

Liquiphant T FTL260 FTL260-***
 

Liquipoint T FTW31 FTW31-***
 

Liquipoint T FTW31 FTW31-***
 

Liquipoint T FTW32 FTW32-***
 

Liquipoint T FTW32 FTW32-***
 

Liquiport 2000 RPT20 RPT20-***
 

Liquiport 2000 RPT20A, Zubehor RPT20A-***
 

Liquiport 2000 Ex RPT22 RPT22-***
 

Liquiport 2000 Ex RPT22A, Zubehor RPT22A-***
 

Liquisys M CCM223 CCM223-***
 

Liquisys M CCM253 CCM253-***
 

Liquisys M CLM223 CLM223-***
 

Liquisys M CLM253 CLM253-***
 

Liquisys M COM223 COM223-***
 

Liquisys M COM253 COM253-***
 

Liquisys M CPM223 CPM223-***
 

Liquisys M CPM253 CPM253-***
 

Liquisys M CUM223 CUM223-***
 

Liquisys M CUM253 CUM253-***
 

M FMU40-ANB1A2
 
?????????????? ????????? Prosonic M FMU40-ANB1A2, 0,25-5 ?, 4-20 ??, Endress Hauser, ????????

Magnet-Stab 5x30 in Kunststd. ZPFTL-A***
 

MAGPHANT DTI200-***
 

Mastbefestigungssatz fur LIQUISYS CYY-Y***
 

Masthalterung Liquiline Edelstahl 51518286***
 

Masthalterung Liquiline Edelstahl 51518286***
 

Masthalterung Liquiline Edelstahl 51518286***
 

Masthalterung Liquiline Edelstahl 51518286***
 

Masthalterung Liquiline PC 51518263***
 

Masthalterung Liquiline PC 51518263***
 

Masthalterung Liquiline PC 51518263***
 

Masthalterung Liquiline PC 51518263***
 

Material-Harteprufung nach Rockwell XDM-A***
 

Membrankit CIP; COS21/21D 51518699***
 

Membrankit CIP; COS21/21D; EN10204 71023225***
 

Membrankit FDA; COS21/21D 71003199***
 

Membrankit FDA; COS21/21D; EN10204 71023226***
 

Membrankit Standard COS21/21D 51505874***
 

Membrankit Standard; COS21/21D; EN 10204 51516339***
 

Memobase CYZ41D CYZ41D-***
 

Memocal T 100VAC 51515947***
 

Memocal T 115VAC 51515946***
 

Memocal T 230VAC 51515945***
 

Memocal T 24VAC 51515948***
 

Memocheck CYP02D CYP02D-***
 

Memocheck Plus CYP01D CYP01D-***
 

Memoclip Kennzeichnung Memosens Kabel 71038229***
 

Memoclip Kennzeichnung Memosens Sensoren 71038228***
 

Memograph M RSG40A, Zubehor RSG40A-***
 

Memograph M RSG40 RSG40-***
 

Memograph S RSG12 RSG12-***
 

Memograph S RSG12A, Zubehor RSG12A-***
 

Memograph S RSG12A1, Software RSG12A1-***
 

Messaufn. 80/83/84A, Masthalterung Set DK8AS-***
 

Messeinsatz TPC100 TPC100-***
 

Messeinsatz TPR 100 TPR100-***
 

Messkabel CPK12 CPK12-***
 

Messkabel CPK3 CPK3-***
 

Messkabel CPK9 CPK9-***
 

Messkabel CYK 12, 10 M 51513740***
 

Messkabel CYK 71 50085333***
 

Messkabel CYK 71 5m 50088280***
 

Messkabel CYK 71 100m 50088285***
 

Messkabel CYK 71 10m 50088281***
 

Messkabel CYK 71 20m 50088282***
 

Messkabel CYK 71 30m 50088283***
 

Messkabel CYK 71 50m 50088284***
 

Messkabel CYK 71-EX 50085673***
 

Messkabel CYK-12, 20m. 51513741***
 

Messkabel CYK-12, 30m. 51513742***
 

Messkabel CYK-12, 50m. 51513743***
 

Messkabel CYK10 Memosens CYK10-***
 

Messkabel CYK12 51506598***
 

Messkabel CYK12 EXi blau 51506616***
 

Messkabel CYK12, 5m 51513739***
 

Messkabel CYK81 51502543***
 

Messkabelkupplung SXK CYY-A***
 

Messstation CE4 CE4-***
 

Messstrecke Dichtemessung FHG62 FHG62-***
 

Messumformer 10/50/51/53/55, Montageset DK5WM-***
 

Messumformer 65, Montageset DK6WM-***
 

Messumformer 80/83/84, Montageset DK8WM-***
 

Messumformer 91/90/93, Montageset DK9WM-***
 

Messumformerspeisegerat RNS221 RNS221-***
 

Metallschutzschlauch DG17/DG27 ZPDG-A***
 

Micropilot M FMR230 FMR230-***
 

Micropilot M FMR231 FMR231-***
 

Micropilot M FMR240 FMR240-***
 

Micropilot M FMR244 FMR244-***
 

Micropilot M FMR245 FMR245-***
 

Micropilot M FMR250 FMR250-***
 

Micropilot S FMR530 FMR530-***
 

Micropilot S FMR530 FMR530-***
 

Micropilot S FMR531 FMR531-***
 

Micropilot S FMR531 FMR531-***
 

Micropilot S FMR532 FMR532-***
 

Micropilot S FMR532 FMR532-***
 

Micropilot S FMR533 FMR533-***
 

Micropilot S FMR533 FMR533-***
 

Micropilot S FMR540 FMR540-***
 

Minicap FTC260 FTC260-***
 

Minicap FTC260 FTC260-***
 

Minicap FTC262 FTC262-***
 

Minicap FTC262 FTC262-***
 

Minilog B RDL10 RDL10-***
 

MK-Signalleitung 2-adrig 50000662***
 

Monorack II MONO MONO-***
 

Mont-Set PROMAG 50/53/23H DN 02/ 1/12" DKH02-***
 

Mont-Set PROMAG 50/53/23H DN 04/ 5/32" DKH04-***